GRØNN MOBILITET

Fakta og analyse

Lørenskog kommune ligger geografisk plassert rett ved flere viktige transportårer på Østlandet. Kommunen har i dag cirka 40 000 innbyggere, hvorav de fleste bor innenfor 12 km² av kommunens areal. Naturområder inkludert Østmarka (49 km²) og jordbruksareal (7 km²) utgjør resten av kommunen.

Per i dag er det mange som pendler - både inn i og ut av kommunen, og totalt har Lørenskog en netto innpendling. Dette har sammenheng med at flere store bedrifter er lokalisert her. Lørenskogs sentrale plassering i Osloregionens arbeidsmarked er attraktiv for innflyttere, og det er planlagt omfattende boligutvikling i kommunen i årene fremover. På bakgrunn av dette er det forventet en relativt høy befolkningsvekst, fra dagens 40 000 innbyggere til cirka 50 000 i 2026. Dette vil gi en betydelig økning i behovet for transport - av både personer og varer.

Kommunen har som mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dersom dette målet skal nås, fordrer det både at transporttilbudene forbedres og at trafikantenes atferd endres. Bedre kollektivtilbud og et effektivt system av gang- og sykkelveier som er attraktive for innbyggerne, vil gjøre det mulig å endre atferd, men god utnyttelse av disse mulighetene forutsetter holdningsendringer. Ved å arbeide både med infrastruktur, transporttilbud og holdninger samtidig, ønsker kommunen å møte det økte transportbehovet med løsninger som gir reduserte utslipp av klimagasser, fremmer folkehelsen og skaper større trivsel og økt trygghet for trafikantene.

For å få god oversikt over transportbehovene i Lørenskog kommune er det gjort en kartlegging av dagens situasjon innenfor følgende tema:

Lørenskog er attraktiv for etablering av boliger og arbeidsplasser og har en netto innpendling. Kommunen er i ferd med å utvikle et sentrum ved Skårer, men har flere, spredte utviklingsområder og effektive bilveier som bidrar til bilbruk mellom områdene. 

Kommunen har et godt regionalt kollektivtilbud, hvor brukerne kan benytte både tog og buss, og i fremtiden t-bane. Det tar imidlertid tid å reise kollektivtransport internt mellom noen deler av kommunen.

Til tross for korte avstander er gang- og sykkelandelen i Lørenskog lav. Mange steder er det ikke tilrettelagt for trygg gang/sykkel, og noen foreldre kvier seg for å sende barna ut alene.

Hovedandelen av reisene i kommunen gjøres med bil, og de fleste områder er tilrettelagt på bilens premisser.