GRØNN MOBILITET

Demografi

  • Lørenskog har cirka 40 000 innbyggere i  (01.01.2019).
  • Det er flest innbyggere i alderen 2044 år.
  • Lørenskogs befolkning er forventet å vokse med gjennomsnittlig ca. 3% årlig frem mot 2026.
  • Unge voksne uten barn er underrepresentert i kommunen.

    

Totalt bor det cirka 40 000 innbyggere i Lørenskog kommune per januar 2019. De fleste er bosatt innenfor 13 km² nord i kommunen. Gjennomsnittsalderen i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet, med en høy andel familier med barn i skolealder, mens gruppen unge voksne er underrepresentert. Dette er vanlig for forstadskommuner til store byer [1.3.2]

Den største gruppen av innbyggere er i aldersgruppen 2266 år, mens gruppen 615 år (barn i grunnskolealder) utgjør cirka 12 % av befolkningen [1.3.3].

Grunnskolebarn per grunnkrets [1.3.4]. Hovedtyngden av grunnskolebarn er bosatt rundt området Lørenskog sentrum (skolekrets Solheim) [1.3.1]. 

Når det ses på befolkningstettheten fordelt per grunnkrets, ser man at befolkningen er sentrert rundt riksvei 159 og jernbanen nord i kommunen [1.3.3].

Lørenskog kommune forventer en årlig befolkningsvekst på gjennomsnittlig 3% frem mot 2026. Dette er en relativt høy vekst, noe som betyr en kraftig økning i transportbehovet i kommunen [1.3.2]. Grunnlaget for at befolkningen ventes å vokse så sterkt i årene fremover, er Lørenskogs attraktive beliggenhet mellom Oslo og Øvre Romerike, i kombinasjon med boligmangel og pressede boligpriser i Oslo.

I årene 20232024 er veksten beskrevet å være opp mot 3,75%, men deretter er den fallende til rundt 1% frem mot 2040 [1.3.1]. Veksten svinger fra år til år, og det antas at den vil flate noe ut og bli lavere når de største boligutbyggingene er ferdig etablert. Usikkerheten i befolkningsveksten er proporsjonal med tiden. Jo lengre frem i tid, jo større er usikkerheten. Befolkningsprognosene gjenspeiler dagens vilje til utbygging og har ikke tatt høyde for eventuelle konjunkturendringer [1.3.5].

Befolkningsprognose 20102040 Lørenskog kommune. Statistisk sentralbyrå beskriver sine vekstalternativ med fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav og H = høy. Eksempelvis er HHMH = Høy nasjonal vekst: Høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlandsk flytting og høy innvandring [1.3.5]

Lørenskog kommune og Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget ulike prognoser for hvor mange som kommer til å bo i kommunen i fremtiden. Lørenskog har beregnet en høyere befolkningsvekst enn SSBs prognose for høy nasjonal vekst (HHMH = Høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlandsk flytting og høy innvandring).

SSB har også gjort en beregning av befolkningsframskriving uten flytting. I Lørenskog er da befolkningsveksten beregnet å være relativt lav. Dette viser tydelig at hovedtyngden av befolkningsveksten i kommunen vil komme av ny boligutbygging og innflytting. Som mange andre steder i landet er det også en tendens i Lørenskog kommune at andelen eldre over 67 år øker i årene fremover. I tillegg til dette forventes det en markant økning i den allerede store aldersgruppen 20–66 år. Hovedvekten av veksten i denne aldersgruppen vil sannsynligvis være barnefamilier [1.3.1].

Det blir markant flere eldre i kommunen. Her ses befolkningsvekst per aldersgrupper i Lørenskog, i dagens og fremtidig situasjon [1.3.1].

En oversikt over befolkningsvekst for barn i grunnskolealder (615 år), fordelt på skolekretser, viser at de fleste skolekretsene, bortsett fra Benterud, vil få betraktelig flere barn frem mot 2040 [1.3.4]. Samme tendens kan sees når man sammenligner antallet grunnskolebarn per grunnkrets i 2018 og 2030. Veksten vil i hovedsak komme i kretsen Luhr, som ligger mot Lørenskog stasjon og Hanaborg, samt Solheim, Åsen og Finstad. Kretsene som ligger lengst vest og øst i kommunen, vil imidlertid få færre barn i grunnskolealder.

Utvikling av befolkning i grunnskolealder per grunnkrets. Differanse mellom 2018 og 2030 [1.3.4]

[1.3.1] Befolkningsprognoser 2018-2040 Lørenskog kommune, mottatt fra Lørenskog kommune, august 2018

[1.3.2] Kommuneplan for Lørenskog 2015 – 2026

[1.3.3] Befolkningsstatistikk på grunnkretsnivå fra SSB, i Kartdata fra SSB, september 2018

[1.3.4] Geografisk stedfestet informasjon fra felles kartdatabase (FKB), mottatt fra Lørenskog kommune, april 2018

[1.3.5] Befolkningsprognose, Lø2018H, Befolkningsprognose Lørenskog kommune 2018