GRØNN MOBILITET

Gå og sykle

 • Sykkel og gange utgjør henholdsvis 4 og 19% av alle reisene på Nedre Romerike.
 • 45% av Lørenskogs befolkning kan nå ett av de fem utviklingsområdene innenfor 15 minutters gange.
 • Sykkelandelen er størst på reiser til skole og arbeid.
 • 90% av befolkningen når ett av de fem utviklingsområdene innen 15 min sykkel.
 • Mange foreldre i Lørenskog ønsker bedre trafikksikkerhet på dagens sykkelveinett.

Sykkel og gange utgjør en mindre andel av den samlede transport i Lørenskog. I den nasjonale reisevaneundersøkelse utgjør sykkel bare 4% og gange 19% på Nedre Romerike [4.5.1]. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet, som er på henholdsvis 4,5% og 21,4%.

En undersøkelse blant innbyggerne i Lørenskog foretatt våren 2018 viste en sykkelandel på 11% og andel gående på 13%. Undersøkelsen ble foretatt i en periode med svært godt vær. Det kan godt være at de som allerede reiser miljøvennlig, er i overvekt i undersøkelsen, og derfor er det antatt at andelen syklende i undersøkelsen er noe høy. Samtidig viser også en undersøkelse gjort av Ruter for turer innenfor kommunegrensen, høyere andeler sykkel og gange enn den nasjonale undersøkelsen. I Ruters undersøkelse er sykkelandelen 7% og andelen av fotgjengere 24 % [4.5.11].

Sykkelandelen er størst på reiser til skole og arbeid. Samtidig er det, ikke overraskende, på de korte turene at sykkel og gange blir mest brukt. På reiser under 500 meter utgjør gange 79% av alle reiser. For Akershus utgjør sykkel 3,4% av alle turer. Av undersøkelser ser man også at årstidene i stor grad virker inn på hvor mange som går og sykler. Betydelig flere velger gang/sykkel i sommerhalvåret enn på vinteren [4.5.1] [4.5.2]. I den lokale reisevane­undersøkelsen oppgir 61% at de aldri sykler om sommeren. Om vinteren er det 91% som aldri sykler. 10% oppgir at de sykler daglig i sommerhalvåret, mens bare 1,5% sykler daglig i vinterhalvåret. I en tilsvarende undersøkelse blant ansatte på Ahus i 2013 var sykkelandelen 16% i sommerhalvåret og 12% i vinterhalvåret [4.5.3].

Sykkel- og gangveier

Sykkel- og gangveiene er konsentrert i de tettbebygde områdene i den nordlige delen av kommunen. Gang- og sykkelveinettet er bra utbygd, men skifter mellom flere ulike løsninger. Det fremstår derfor som lite effektivt og attraktivt. Mellom Lørenskog og Oslo er det ikke noe trygt og effektivt sykkeltilbud.

Gangarealer i Lørenskog [4.5.13]

En av kvalitetene i Lørenskog er nærheten til friluftsområder og turstier utenfor de tettbebygde områdene. Kartet nedenfor viser noen av disse forbindelsene. Det finnes også andre stier som ikke er registrert, men som likevel har en stor betydning for innbyggerne. Flere av disse mer rekreative stiene brukes om sommeren som en del av stiveinettet også til og fra jobb.

Dagens sykkelruter i Lørenskog er ruter som er utpekt til å kunne sykle på. At det er en rute betyr ikke nødvendigvis at den er tilrettelagt med sykkelfelt og annet. De tilrettelagte sykkelveiene har varierende standard, og syklistene må forholde seg til mange ulike løsninger.

Klikk her for digitalt sykkelkart. 

Oversikt over dagens sykkelnett i Lørenskog [4.5.10]

Oversikt over dagens sykkelnett i Lørenskog, etter veitype [4.5.10]

Avstander og dekningsgrad

I mobilitetsanalysen for Akershus fremgår det at 32 000 bor i ti minutters sykkelavstand til Lørenskog sentrum. Analyser basert på nyeste befolkningstall viser at 74% av innbyggerne i Lørenskog har maks ti minutter på sykkel til ett av de fem utviklingsområdene Ahus, Lørenskog sentrum og Visperud, Fjellhamar og Lørenskog stasjon. 93% har mindre enn 20 minutter [4.5.5].

Andelen av totalbefolkningen i Lørenskog som dekkes innenfor 10, 20, 30 minutter gang/sykkel fra utvalgte sentrumspunkt [4.5.10].

Reisetid fra sentrumspunkt Gående Syklende
10 min 22% 74%
15 min 45% 90%
20 min 64% 93%

 

Reisetid på 10–15–20 minutter fra de aktuelle fokusområdene i kommuneplanens arealstrategi [4.5.10].

Reisetid på 10, 15 og 20 minutter fra de aktuelle utviklingsområdene i kommuneplanens arealstrategi [4.5.10].

Det nasjonale og regionale målet er å øke sykkelandelen til 8%. Det forutsetter, hvis befolkningen utvikler seg som forventet, at alle innbyggere i Akershus øker antall sykkelturer fra 0,11 til 0,27 turer per dag eller 64 mill. sykkelturer årlig i 2023. Dersom dette oppnås, anslår Sykkelstrategien for Akershus en årlig helsegevinst på 5,38 milliarder kroner årlig bare i Akershus. En tilsvarende økning i andel sykkelturer i Lørenskog kan gi en helsegevinst på ca. 122 millioner kroner årlig forutsatt at en tur i gjennomsnitt er 5,1 km [4.5.2].

Utfordringer

 • Noen innbyggerne i Lørenskog kvier seg for å sykle selv, og særlig for å la barna sykle alene til fritidsaktiviteter i kommunen. Sykkelveiene oppleves ikke som trafikksikre nok. 
 • Infrastruktur forbeholdt syklister mangler.
 • Det er mange ulike løsninger i sykkelinfrastrukturen.
 • Riksvei 159 er en barriere for syklister og fotgjengere.
 • Det er mange biler ved noen skoler om morgenen fordi foreldre kjører barna til skolen. Foreldre kan oppleve at det er utrygt å la barna gå eller sykle til skolen.

Overgang ved Mailand videregående skole [4.5.13]

Hva må til for at du skal sykle mer?

 1. Tryggere sykkelvei
 2. Kortere avstand til mitt reisemål
 3. Flere snarveier/bruer for sykler

Muligheter

 • Gange og sykkel er en viktig del av løsninger for mobilitet i Lørenskog kommune, hvor det ønskes nullvekst i biltrafikken. Gjennom å utvikle de fem innsatsområdene i kommunen vil man støtte grønn mobilitet med korte avstander både internt i kommunen, mellom byens funksjoner og til stasjoner og kollektivknutepunkter.
 • Mange ønsker å kombinere transport til og fra jobb med både trening og friluftsliv. For å øke andelen av transportreiser på sykkel må det lages et sykkelveinett som ikke bare går langs trafikkerte veier. Et slikt sykkelveinett kan også bidra til å øke andelen kvinner og barn som sykler. Disse gruppene har et større behov for å kunne sykle der det er trygt.
 • For myke trafikanter er tidsavstanden ofte viktigere enn selve avstanden. Tidsavstander er avhengig av standarden på sykkelveiens dekke, terrengforskjeller, antallet stopp på grunn av eksempelvis signalregulerte kryss, drift- og vedlikeholdsstandarden på gang- og sykkelveiene med videre. Dersom tidsavstanden samtidig er mindre enn ved bruk av andre transportmidler, blir sykkel og gange attraktive alternativer.

Skårersletta er planlagt med god plass for fotgjengere og syklister.

[4.5.1] Reisevaneundersøkelsen 2013/2014 Samling av faktaark 

[4.5.2] Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2030

[4.5.3] Hva skal til for å få mere miljøvennlige arbeidsreiser på Ahus?

[4.5.5] Mobilitetsanalyser for Akershus (2016)

[4.5.10] Geografisk stedfestet informasjon fra felles kartdatabase (FKB) mottatt fra Lørenskog kommune, april 2018

[4.5.11] Trafikale tiltak – Skårersletta og sentralområdet, 2017, Lørenskog kommune

[4.5.12] Innspill fra fokusgruppeintervju av hverdagsreisende og pendlere, gjennomført på Lørenskog hus 20.august 2018 og 27.juni 2018 i forbindelse med arbeid med mobilitetsplan for Lørenskog kommune.

[4.5.13] Bildearkiv Lørenskog kommune