GRØNN MOBILITET

Kollektivtransport

 • Kollektivreiser utgjør 11% av alle reisene på Nedre Romerike.
 • Lørenskog sentrum terminal er den mest benyttede holdeplassen i kommunen
 • Beregninger gjort i forbindelse med mobilitetsplanen viser at rundt 90% av befolkningen i Lørenskog har under 500 meter å gå til en holdeplass, men kun 53% oppgir at de bor 500 meter fra en holdeplass det er aktuelt å benytte.

Ruter AS tilrettelegger og tilbyr kollektivtransport med buss på Nedre Romerike på vegne av Akershus fylkeskommune. Jernbanedirektoratet har ansvaret for togtilbudet. Lørenskog kommune er i dag betjent av buss og tog, og i tillegg ligger T-banestasjonen Ellingsrudåsen rett over grensen til Oslo kommune. De tyngste busslinjene er 100 og 110, med avganger henholdsvis åtte og fire ganger i timen.

Dagens kollektivpassasjerer oppgir at bussen sliter med forsinkelse på deler av veinettet. De største utfordringene er på riksvei 159 ved Visperud, Lørenskog sentrum, Ahus og Bårli-krysset. Det finnes i dag ingen kollektivfelt i Lørenskog, noe som gjør at bussene er sårbare for forsinkelser. Hovedbanen for tog betjenes av linje L1 Spikkestad – Lillestrøm, som har fire avganger i timen i hver retning. T-banen betjenes av linje 2 Østerås–Ellingsrudåsen, som har åtte avganger i timen (i Oslo). Det går også en buss mellom Lørenskog stasjon og Lørenskog sentrum.

Det er relativt mange kollektivlinjer i Lørenskog. Inn mot Oslo er det 36 avganger per time [4.4.5], [4.4.12].

Rute Strekning   Antall avganger per time  
    Hverdag Lørdag Søndag
67 Økern T – Lørenskog sentrum 6 2 0
100 Kjeller – Oslo S 8 8 4
110 Lillestrøm Oslo Bussterminal 4 4 4
120 Guldhaug Tømte -Grorud/Blindern 4 2 2
300 Blystadlia – Ahus-Oslo Bussterminal 8/6 6 4
310 Lillestrøm - Vallerudtoppen 2 2 2
385 Lørenskog sentrum - Nittedal 2 1 1
412 Vallerudtoppen-Helsfyr 4 0 0
415 Nesåsen – Oslo S 8 0 0
417 Ahus-Helsfyr 4/2 0 0
316 Hanaborg – Triaden 1 gang daglig    

 

Kollektivreisene på Nedre Romerike utgjør kun 11% av totale reiser [4.4.1]. 16% av alle arbeidsreiser skjer med kollektivtransport. Hovedandelen av arbeidsreisene foretas med bil og utgjør 70% [4.4.1].

I en lokal reisevaneundersøkelse for Lørenskog i juni 2018 oppga 13% at de bruker tog/t-bane og 18% at de bruker buss/trikk daglig til jobb/utdanning i sommerhalvåret. I vinterhalvåret er de samme andeler 16 og 21%. Bare 24% av de spurte bruker kollektivtransport daglig til såkalte «andre reiser». Omkring 50% av befolkningen i Lørenskog bruker aldri kollektivtransport på «andre reiser». Nesten 70% oppgir at de har brukt kollektivtransport den siste måneden (for mer informasjon om mini-RVU for Lørenskog, se under fanen Reisevaner).

Lørenskog sentrum terminal ligger sentralt plassert i Lørenskog og er i dag et kollektivknutepunkt for busstransporten. Det er planlagt å etablere et sykkelhotell tilknyttet terminalen.

Kollektivtilbud på Nedre Romerike i dagens situasjon [4.4.5]

Tilgang til bussholdeplass og stasjon

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2013/14 [4.4.1] viser at 53% av de bosatte på Nedre Romerike har under 500 meter til en bussholdeplass/stasjon det er aktuelt å benytte. I RVU fra 2013/14 oppga 27% av de spurte at det var minst fire avganger per time på den aktuelle bussholdeplassen/stasjonen. Rutetilbudet har imidlertid blitt endret siden undersøkelsen ble gjort, og det er naturlig å anta at andelen bussholdeplasser/stasjon med minst fire avganger i timen er høyere i dag enn i 2013.

Lørenskog bussterminal er den mest benyttede bussholdeplassen i kommunen [4.4.10].

Lørenskog sentrum terminal er den bussholdeplassen i kommunen som har flest påstigende passasjerer på en gjennomsnittlig hverdag. Dette har sammenheng med at mange busser stopper her, og mange passasjerer gjør omstigning til andre busser. Også Postterminalen, Visperud, Ahus og Triaden er bussholdeplasser med mange påstigende passasjerer.

Dekningsgrad fra stasjoner i Lørenskog kommune [4.4.9].

På en gangtid på 10, 15, og 20 minutter når man relativt langt ut fra stasjonsområdene i kommunen (inkludert Ellingsrudåsen). Det er likevel en del å hente på gangavstand til stasjonene, da bare litt over 35% av befolkningen dekkes innenfor en gangavstand på 20 minutter fra stasjon.

 

Opptil 46% av befolkningen har en sykkelavstand på ti minutter til stasjonen. Hele 92% dekkes med en sykkeltid på 20 minutter [4.4.9].

Gangtid fra bussholdeplasser på 10, 15, 20 minutter [4.4.9].

I overkant av 35% av befolkningen når stasjonen innen en gangtid på 20 minutter [4.4.9].

Det er også gjort en analyse hvor det er sett på dekningsgraden fra bussholdeplasser og stasjoner med høy frekvens (med høy frekvens menes minimum fire avganger i timen). Innenfor fem minutters gangtid dekkes 35% av befolkningen i Lørenskog.

Innenfor 10 minutters gange fra bussholdeplass/stasjon dekkes 67 % av befolkningen i Lørenskog. Tilsvarende dekkes 83% av befolkningen innenfor 15 minutter gange. Dette gjelder gangtid fra bussholdeplasser/stasjoner med høy frekvens (minimum avgang hvert 15. minutt) [4.4.9].

Barrierer mot å benytte kollektivtransport er reisetid, byttetid og avstand til bussholdeplass/stasjon. For å se på forskjellen i reise- og gangtid samt bytter er det gjort en analyse på utvalgte strekninger mellom Oslo S og Lørenskog kommune i rushtid om ettermiddagen.

For pendlerreiser inn til Oslo vil man i flere tilfeller ha omtrent samme reisetid med buss og bil, men fra enkelte områder i Lørenskog kan det være opp mot 1520 minutter å gå til bussholdeplass/stasjon, noe som kan utgjøre en barriere mot å reise kollektivt. I tillegg forekommer det også at man må bytte transportmiddel underveis på reisen, noe som er svært lite attraktivt for folk flest.

Kortest reisetid har naturlig nok områdene som ligger nært Lørenskog sentrum og Lørenskog kollektivterminal. Lengst reisetid har innbyggere som reiser til områdene sør i kommunen, Vestaveien og Sørlie terrasse. Disse må også bytte transportmiddel underveis og har lengre vei til bussholdeplass/stasjon. (Reisetidsberegningene baserer seg på tall fra google maps. Forsinkelser som oppstår for bil kan variere, og den vil også påvirke kollektivtransporten på de strekningene hvor det ikke er kollektivfelt).

Kollektivtransporten på tvers i kommunen har vanskelig for å konkurrere med bil [4.4.11].

 

  Kollektivtransport (min) Bil (min)
   Totalt Kollektiv  Gange Bytter  
Oslo S - Skårersletta 26 17 9 0 18-30
Oslo S - Fjelltunveien 33 21 12 0 20-35
Oslo S - Kringsjåveien 33 19 14 0 20-35
Oslo S - Tyriveien 34 17 17 0 18-30
Oslo S - Folkets hus 27 19 8 0 18-30
Oslo S - Vestaveien 39 33 6 1 18-35
Oslo S - Sørlie terasse 36 24 12 1 18-35
Oslo S - Ahus 34 26 8 0 18-35

 

I tillegg til reiser inn til Oslo S, er det også sett på enkelte reiser på tvers i Lørenskog kommune. Flere av intervjuobjektene som har deltatt i medvirkningsprosesser i mobilitetsarbeidet sier det er et problem at kollektivtilbudet på tvers i kommunen er begrenset. Tilbudene som finnes, tar lang tid. Dette bildet bekreftes når vi ser på reisetider med kollektivtrafikk sammenliknet med bil og sykkel på tvers i Lørenskog. En reise fra nord i kommunens bebygde område til sør tar opp mot 40 minutter med kollektivtransport, men kun ti minutter med bil og 15 minutter på sykkel. I tillegg er 26 minutter av reisetiden med kollektivtrafikk gangtid. Dette er et svært dårlig tilbud som ikke fungerer i praksis.

 

Kollektivtransport (min)

Bil (min)

Sykkel (min)

 

Totalt

Kollektiv

Gange

Bytter

 

 

Kringsjåveien -  Sørlie terassse

39

13

26

0

10

15

Vestaveien - Ahus

38

16

22

0

10

18

Skårersletta - Fjelltunveien

36

14

22

0

10

17

 

I Lørenskog kommune og på Nedre Romerike foreligger det både korte og langsiktige planer for fremtidig kollektivtransport. En Konseptvalgutredning (KVU) om kollektivtransporten på lang sikt er utarbeidet, og Ruter har en plan for å forbedre rutetilbudet på kort sikt. Akershus fylkeskommune og staten (jernbane) har ansvar for utvikling av kollektivtilbudet i kommunen.

Tidslinje for aktuelle kollektivtiltak i Lørenskog kommune

I juli 2019 vil det bli etablert nye linjer og ny rutestruktur i Lørenskog. I tillegg til nytt rutesystem skal det også settes inn 39 elbusser på Nedre Romerike. Både hovedlinjer, dagtilbud og rushtidsekspress skal få ny rutestruktur.

Hovedlinjer – forslag til nytt linjenett sommeren 2019, [4.4.2]

I tillegg planlegger Jernbanedirektoratet ti minutters frekvens på Linje L1 (i planperioden 20182029). Det må imidlertid gjennomføres omfattende tiltak på banenettet i Osloregionen før dette tilbudet kan etableres [4.4.2]

Flere linjer får nye navn og nye frekvenser. I tillegg opprettes det en ny linje – 315 til Fjellhamar [4.4.2]

Rute

Strekning

Antall avganger per time

Kommentar

 

 

Hverdag

Lørdag

Søndag

 

67

Økern T – Lørenskog sentrum

6

2

0

Uendret

100

Kjeller – Oslo S

6

6

6

 

110

Lillestrøm Oslo Bussterminal

6

6

4

Mer direkte

120

Guldhaug Tømte -Grorud/Blindern

4

2

2

Trase-endring

300

Blystadlia – Ahus-Oslo Bussterminal

6

6

4

 

310

Lillestrøm - Vallerudtoppen

4

2

2

Linje blir delt – 315 går til Fjellhamar

315

Vallerudtoppen – Lørenskog sentrum

2

2

1

Ny rute

385

Lørenskog sentrum - Nittedal

2

1

1

 

412

Vallerudtoppen-Helsfyr

4

0

0

Nytt nr. 110E

415

Nesåsen – Oslo S

8

0

0

Nytt nr. 110E

417

Ahus-Helsfyr

4/2

0

0

Nytt nr. 125

316

Hanaborg – Triaden

1 gang daglig

 

 

Uendret

 

I henhold til Nasjonal transportplan skal man i første del av planperioden sikre finansiering av utredning/planlegging av bane/kollektivløsning for Nedre Romerike med tverrforbindelse til Groruddalen [4.4.8].

Baneløsning til Nedre Romerike ligger også inne som et tiltak i Oslopakke 3, der staten bidrar med 50% av finansieringen [4.4.7]. Ifølge denne planen skal arbeidet med baneløsningen startet opp i perioden 2023–2027. Videre ble det i 2017 gjennomført en KVU for kollektivtransport på Nedre Romerike.

Fylkestinget i Akershus vedtok 18.06.2018 å ta KVU for kollektivtransport på Nedre Romerike med tilhørende KS1 til orientering. Det ble også vedtatt at planlegging av T-baneforlengelse til Lørenskog/Skårersletta skulle igangsettes ved et samarbeid mellom Ruter, Lørenskog kommune og Oslo kommune. Aktuelle løsninger, med stasjoner, traseer og kobling til øvrig kollektivtrafikk, skal avklares i en forstudie innen sommeren 2019. Videre ble det i tillegg til baneløsning fremmet forslag om en egen tiltakspakke for å dempe biltrafikken og bygge opp under grønn mobilitet på Nedre Romerike [4.4.4].

Behovet for kollektivtransport i Lørenskog har vokst betydelig de senere årene. Figuren under er beregnet på grunnlag av tall fra Ruters billettundersøkelse. Den viser veksten i transportbehovet i blått og i kollektivtrafikken i oransje, og den viser at kollektivtrafikken dekker mer av transportbehovet enn tidligere. Spesielt siden 2009 har kollektivandelen vokst. Det er sannsynlig å anta at denne trenden også vil fortsette i fremtiden [4.4.6].

Utvikling i transportbehov og i andelen som dekkes med kollektivtrafikk med utgangspunkt i en indeks på 100 i år 2000 [4.4.6]

Utfordringer

 • I Lørenskog er det planlagt å forbedre kollektivtilbudet og gjennomføre kollektivtiltak på både kort og lang sikt. Allerede fra sommeren 2019 vil området få et bedre busstilbud med en bedre frekvens og mer oversiktlig linjestruktur. I tillegg har man allerede vedtatt å starte planleggingen av en forlengelse av T-banen. T-baneforlengelsen er imidlertid et svært langsiktig prosjekt, og det er viktig å ha fokus på grønn mobilitet allerede i dag og ikke vente på at banen skal løse problemene.
 • For å få innbyggerne til å benytte seg av kollektivtransport, hjelper det ikke kun å bygge ut tilbudet. Det er også nødvendig med restriktive tiltak for bilbruk samt holdningskampanjer og markedsføring av kollektivtrafikk­tilbudet. I tillegg bør det gjennomføres tiltak for å hjelpe bussen frem i de områdene der bussen forsinkes.
 • Innbyggere og politikere ønsker seg bussruter internt i kommunen. En tidligere ringrute ble imidlertid ikke hyppig benyttet.

Hva må til for at du skal bruke mer kollektivtransport [4.4.13]?

 1. Lavere priser
 2. Flere avganger
 3. Raskere/færre stopp

Muligheter

 • Flere av de intervjuede beboerne i Lørenskog foreslår en løsning for å bestille transport (on demand) i kommunen for kjøring til fritidsaktiviteter. Dette er imidlertid kostbare løsninger, men de er under utprøvning flere steder i landet.
 • En ny kollektivstruktur kommer i 2019. Her har man muligheten til å være tidlig ute og ha fokus på informasjon og markedsføring av et nytt tilbud.
 • Flere stasjonsnære områder skal bygges ut, som eksempelvis Fjellhamar. Dette er viktige utbyggingsområder, da de har gangavstand 1020 minutter fra jernbanestasjoner og kollektivknutepunkter.

[4.4.1] Prosamrapport 218, Reisevaner i Osloområdet. En analyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14

[4.4.2] Grønn mobilitet - Fremtidig kollektivtilbud i Lørenskog, Iver Wien, trafikkplanlegger Ruter

[4.4.4] Protokoll fra møte i fylkestinget 18.06.2018 – Akershus fylkeskommune 

[4.4.5] Uttak av data fra Ruter, mottatt august 2018

[4.4.6] Temaplan Klima og energi 2017 - 2026, del 1, Lørenskog kommune 

[4.4.7] Revidert avtale Oslopakke 3, juni 2016

[4.4.8] Nasjonal transportplan 2018 – 2029, Meld.st. 33 2016-2017

[4.4.9] Kartdata fra SSB, september 2018

[4.4.10] Bildearkiv Lørenskog kommune

[4.4.11] Reisetider fra google maps

[4.4.12] Ruteoversikt fra Lørenskog kommune, oversendt på mail 26/9-2018

[4.4.13] Reisevaneundersøkelse (mini-RVU) for Lørenskog kommune, gjennomført av COWI, juni 2018