GRØNN MOBILITET

Reisevaner

  • 55% av alle reiser på Nedre Romerike gjøres med bil.
  • 78% av arbeidsreisene til Lørenskog gjøres med bil
  • 70% av de som bor i Lørenskog gjør sin arbeidsreise med bil
  • 40% av turene med bil i Lørenskog er reiser på under 1 km.
  • Hovedformål med reisene er arbeid, deretter kommer handel/innkjøp og levering/henting.

    

55% av alle turer i regionen Nedre Romerike er reiser med bil i henhold til Nasjonal reisevaneundersøkelse 2013/14 [1.2.5]. Den samme trenden kan man også se både for fylket Akershus og hele landet samlet. Tallene for kollektiv- og sykkelandelen på Nedre Romerike ligger også svært nært lands- og fylkesgjennomsnittet. Andelen personer som går, er imidlertid noe lavere.

Bil er i dag hovedtransportmiddelet for turer på Nedre Romerike. Transportmiddelfordeling for Nedre Romerike ses her, sammenliknet med Akershus, Oslo og hele landet her [1.2.5].

Arbeidsreiser for de som bor i Lørenskog fordeler seg slik: 67% med bil, 3% bilpassasjer, 20% kollektiv, 7% til fots og 4% sykkel. Dvs tilsammen 70% av våre innbyggere bruker bil til jobb.

Ser man isolert på arbeidsreiser fra egen bopel i Oslo-/Akershus-området og som ender i Lørenskog, er bilandelen 78%. 73% kjører bil og 5% er passasjer. Antall kollektivreiser er 12%, mens sykkel og gange til sammen utgjør 10% av arbeidsreisene.

 [1.2.1].


Kun 10% går og sykler til arbeid i Lørenskog kommune. Her vises bruken av ulike transportmidler for arbeidsreiser i ulike kommuner og områder i Akershus samt Oslo kommune [1.2.1]

Våren 2018 ble det gjennomført en mini-reisevaneundersøkelse (RVU) blant innbyggere i Lørenskog. Resultatene viser en høyere andel kollektivreisende og syklende enn hva den nasjonale undersøkelsen viser. Undersøkelsen ble imidlertid gjennomført i en periode med svært pent vær, og det er derfor antatt at andelen syklende i undersøkelsen er noe høy [1.2.3]. Vi mener likevel at undersøkelsen gir et bilde på hvordan innbyggerne i Lørenskog reiser, da RVU-en har fokus på de korte reisene, mens den nasjonale undersøkelsen har mer fokus på lengre reiser.


Her ses en sammenlikning av MiniRVU (2018) [1.2.3] og Nasjonal Reisevaneundersøkelse (2013/14), [1.2.5].

I tillegg gjennomførte Urbanet Analyse i 2017 en analyse av reisevaner basert på registreringer fra Ruters markeds-informasjons­system (MIS) fra 2014/2015 [1.2.4]. Analysen ble gjort i forbindelse med rapporten trafikale tiltak – Skårersletta og sentralområdet, Lørenskog kommune 2017. I likhet med både mini-RVU og nasjonal reisevaneundersøkelse viser også denne analysen en en svært høy andel bilreiser i Lørenskog, både for reiser til/fra kommunen og interne reiser i kommunen.

På reiser innenfor kommunegrensen bruker flere sykkel og gange som foretrukket transportmiddel. Likevel er bilen flittig brukt også på reiser innenfor kommunegrensen [1.2.4].

Flere faktorer spiller inn på reisevaner og transportstrømmer i en kommune. I hovedsak foretas de daglige reisene til følgende funksjoner [1.2.3]:

  • Hjem
  • Arbeidsplass
  • Barnehager/skoler
  • Butikker og andre servicetilbud
  • Fritid og sosiale aktiviteter

 

Mini-RVU-en viser at hovedandelen av reisene er arbeidsreiser, 48%. Etter det kommer innkjøp og fritid/trening, som begge to har en andel på 12% av reisene [1.2.3].

Resultatene fra mini-RVU-en viser at 36% av arbeidsreisene gjøres med bil (fører eller passasjer). Det er en kraftig nedgang sammenliknet med Nasjonal reisevaneundersøkelse fra 2014/13. Dette kan ha sammenheng med tidspunkt og utvalg for undersøkelsen [1.2.3].

Undersøkelsene fra Urbanet Analyse viser at 40% av turene med bil er reiser på under 1 km (gjelder for interne reiser i Lørenskog kommune). Dette betyr at mange benytter bilen på reiser hvor man i mange tilfeller kunne brukt miljøvennlig transport. Kun 10% av de interne bilreisene er på turer mellom 3–5 km [1.2.4].

Her ses resultatene fra undersøkelsen til Urbanet Analyse. Det er overvekt av gange på korte reiser, men likevel benyttes bilen relativt mye også på disse reisene [1.2.4].

[1.2.1] TØI-rapport 1482/2016, Arbeidsreiser til og fra Akershus, med tall fra NRVU 2013/14 

[1.2.3] Reisevaneundersøkelse (mini-RVU) for Lørenskog kommune, gjennomført av COWI, juni 2018

[1.2.4] Trafikale tiltak – Skårersletta og sentralområdet, 2017, Lørenskog kommune

[1.2.5] Prosam rapport 218, Reisevaner i Osloområdet. En analyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14