GRØNN MOBILITET

Sosial infrastruktur

 • Lørenskog har 10 store idrettsanlegg spredt ut over hele kommunen.
 • Det er mye kjøring knyttet til sosial infrastruktur, da aktivitetene gjennomføres på forskjellige steder i kommunen.
 • Kommunen har 12 grunnskoler og 18 barnehager.

Sosial infrastruktur er et samlebegrep for sosiale tjenester i kommunene. Med sosiale tjenester mener man i denne sammenheng følgende tilbud:

 • Idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter
 • Utdanning
 • Helsetjenester

Dette er aktiviteter som skaper et stort transportbehov, både i forbindelse med arbeid og fritid. Mange av disse reisene inngår også i næringsreiser, da sosial infrastruktur skaper mange arbeidsplasser. På denne siden er det imidlertid sett mest på fritids- og privatreiser. Arbeidsreisene er vurdert under tema reisevaner.

Idrettsanlegg er en av servicefunksjonene i kommunen som skaper mange reiser. Idretts- og lekeplasser ligger spredt omkring i stort sett hele Lørenskog kommune. Det er kun særidrettslag i kommunen, noe som betyr at ingen idrettslag driver med flere aktiviteter. Dette gjør at det kan bli mye transport på kryss og tvers i kommunen dersom man deltar på flere aktiviteter. Selv om det ligger idrettsanlegg i nærheten av boligområder, betyr ikke dette nødvendigvis at det er her barn og voksne i området har sine aktiviteter.

Per i dag er de største idrettsanleggene følgende:

 • Kurlandsparken
 • Torshovbanen
 • Fjellhamar stasjon
 • Rolvsrud stadion med Friplassen (liten friidrettsstadion)
 • Romerike Friidrett stadion (Ligger i Lillestrøm og driftes av Skedsmo kommune)
 • Fjellhamarhallen
 • Kjennhallen
 • Lørenskoghallen
 • Skårerhallen
 • Lørenskog ishall

I tillegg er det flere mindre skøytebaner og fotballøkker spredt rundt i kommunen.

Idrettsanlegg og lekeplasser i Lørenskog kommune [1.4.1]

Skoler og barnehager er også en sosial tjeneste som er med på å generere mange av de daglige reisene. I dag har Lørenskog åtte kommunale barneskoler og fire kommunale ungdomsskoler. I tillegg er det to private skoler. Det er også to videregående skoler i Lørenskog, Mailand videregående og Lørenskog videregående. Begge disse skolene ligger i bybåndet nær riksvei 159. Elever på videregående skole kan komme fra et stort omland og er derfor avhengig av god kollektivtrafikk. 

Skolene ligger spredt i kommunen. 68% av skoleelevene mellom 6 og 19 år har 1 km eller kortere avstand til skolen. 96% har 2 km eller kortere avstand til skolen. 100% av elevene bor innenfor 5 km avstand fra en av skolene i kommunen. Det betyr at de fleste barn har mulighet til å komme seg til skolen til fots eller på sykkel. Til sammen er det 18 kommunale barnehager i kommunen, samt 10 private barnehager. De 28 barnehagene er spredt utover hele kommunen. Lørenskog kommune ligger per i dag noe under minimumsforpliktelsen i barnehageloven (som er 100% dekning) når det gjelder barnehagedekning. Lørenskog kommune har en dekningsgrad på 93,5 % [1.4.4].

Lørenskog kommune har i dag god dekning av skoler og barnehage. Her sees plassering av grunnskoler, videregående og barnehager i Lørenskog kommune [1.4.1].

96% av alle grunnskoleelever i Lørenskog kommune har 2 km eller kortere avstand til skolen [1.4.1].

Barnehagedekningen i kommunen ligger så vidt under minimumskravet i kommunen. Siden det er planlagt stor bolig- og befolkningsvekst i kommunen, vil det være helt nødvendig å øke barnehagekapasiteten. Figuren under viser dagens kapasitet sammen med prognosen for nødvendig barnehagedekning i årene fremover. Antallet plasser øker med ny barnehage i Løkenåsveien i 2019 (som er medberegnet i tallene), men det trengs likevel ytterligere kapasitet for å få dekket barnehagebehovet.

Barnehageprognoser og kapasitet for barnehagestrukturen i Lørenskog kommune viser en fortsatt vekst frem mot 2027 [1.4.4]

Utvalget som la frem planen for skole- og barnehageutbygging i Lørenskog kommune, anbefaler at det avsettes areal og tomter til barnehageutbygging som dekker behovet for ti år av gangen. Videre foreslår de 100 nye plasser for hvert år [1.4.4]I tillegg til dette er det flere av dagens barnehager som har behov for oppgradering/rehabilitering for å kunne utnytte sin totale kapasitet [1.4.4].

I konseptvalgutredningen (KVU) Fremtidige skolebehov i sentralområdet Lørenskog – Grovsortering av konsepter, ble det bestemt en utbyggingsstrategi for å dekke skolebehovet i Lørenskog. Strategien tar hensyn til faktorer som boligutbygging, elevkapasitet, tilstand på dagens anlegg, tomtestørrelse og lokalisering. På bakgrunn av dette valgte kommunen en strategi der gamle skoler blir erstattet av nye og større skoler ved utløp av forventet levetid [1.4.4]. Det er planlagt en ny 6-parallellers skole på Fjellhamar. I tillegg ble det satt opp en paviljongløsning på Rasta barneskole i 2018, som ga en utvidet kapasitet med fire klasser og to spesialrom. 

Figuren under viser behovet for barneskoleplasser i Lørenskog frem mot 2027, gitt 90<% oppfylling av skolene. Her er nye skoler på Fjellhamar og Rasta tatt med i vurderingen. Figuren under viser tilsvarende figur for kapasitet og prognoser for ungdomsskolene i kommunen.

Antallet barneskoleplasser vil vokse markant frem mot 2027 [1.4.4]

Antall ungdomsskoleplasser vil også vokse også relativt mye frem mot 2027 [1.4.4].

Ahus (Akershus universitetssykehus) er den største helseinstitusjonen i kommunen og genererer trafikk fra hele Østlandet. I 2015 var det mer enn 60 000 døgnopphold og mer enn 25 000 polikliniske dagbehandlinger i den somatiske delen. Tilsvarende for det psykiske helsevern var det cirka 60 000 behandlingsdøgn og 210 000 polikliniske konsultasjoner [1.4.3].

I tillegg finnes det flere mindre helsetjenester spredt rundt i hele kommunen. Kulturtilbud som helse og idrett er også spredt i kommunen. I tillegg er viktige funksjoner som kino og bibliotek lokalisert i Lørenskog hus i Lørenskog sentrum.

Befolkningen i opptaksområdet til Ahus vil kunne øke fra i underkant 500 000 innbyggere i 2014 til cirka 600 000 i 2030, noe som innebærer en vekst på drøyt 20%. Med beregnet befolkningsutvikling er det forventet at aktiviteten på sykehuset vil øke med 30–35% på grunn av den endrede demografien med blant annet flere eldre. [1.4.2].

Det vil i fremtiden også være viktig å kunne komme seg raskt til Ahus, men det vil samtidig også bli stadig mer behov for desentraliserte helsetjenester. I tillegg jobbes det i større grad med telemedisin og e-helse. Det vil si bruk av ny teknologi og nettbaserte muligheter og dermed eksempelvis å kunne foreta konsultasjon hjemmefra.

[1.4.1] Geografisk stedfestet informasjon fra felles kartdatabase (FKB), mottatt fra Lørenskog kommune, april 2018

[1.4.2] Utviklingsplan 2017-2030 Akershus universitetssykehus HF 

[1.4.3] Fremtidens alderdom og ny teknologi 

[1.4.4] Plan for Barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog