GRØNN MOBILITET

Føringer og planer

Det er mange føringer og planer som påvirker mobilitetsarbeidet i Lørenskog kommune. Dette gjelder både regionale og kommunale føringer, men også andre planer og retningslinjer.

  • Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
  • Temaplan for klima og energi for Lørenskog kommune har som delmål at all fremtidig trafikkvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange.  
  • Bymiljøavtalene er et virkemiddel for å bidra til at målet nås. Rammeverket for bymiljøavtalene gjør det mulig å ha statlig delfinansiering av store fylkeskommunale kollektivinfrastrukturprosjekter.
  • Oslopakke 3 er en del av bymiljøavtalen for Oslo og Akershus. Baneløsningen Nedre Romerike ligger inne som et tiltak i avtalen der staten bidrar med 50% av finansieringen.
  • Oslopakke 3 trinn 2 omfatter supplerende bomsnitt på Oslo bygrense for trafikk fra Romerike og Follo mot Oslo.
  • Lørenskog er et av de regionalt prioriterte tettstedene i bybåndet, samt del av innsatsområde for økt by- og næringsutvikling på Nedre Romerike. Blant annet skal handels- og servicetilbudet i sentrum av byer og tettsteder styrkes.
  • Lørenskog kommune prioriterer en sammenhengende og flerfunksjonell bystruktur i bybåndet mellom Oslo og Lillestrøm.
  • Andelen av sykkelreiser i Akershus fylke skal økes fra 4% til 8% innen år 2023 (i gjennomsnitt) og utgjøre 1020% i sentrale deler av fylket (bybåndet).
  • Klimagassutslipp fra Akershus skal reduseres med 55% innen 2030 og 85–90% innen 2050 sammenliknet med utslippsnivået i 1991.

 

De viktigste planene å ta hensyn til i arbeidet med mobilitetsplanen, er listet opp og beskrevet kort nedenfor. For mer inngående informasjon om planene kan man gå videre inn på fanene under kapittelet.

Regionale og nasjonale føringer

Kommunale føringer

Annet planarbeid og utredninger som vil påvirke mobiliteten i Lørenskog

[3.2.1] Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

[3.2.2] Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) Lørenskog sentralområde 

[3.2.3] Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2030 

[3.2.4] Regional plan for klima og energi i Akershus 2018 – 2050

[3.2.5] Revidert avtale Oslopakke 3, juni 2016

[3.2.6] Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus

[3.2.7] Nasjonal transportplan 2018 – 2029, Meld.st. 33 2016-2017

[3.2.8] Prop.69 S (2017-2018), Oslopakke 3 trinn 2

[3.2.9] Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akerhus fylkeskommune og Staten v/samferdselsdepartementet (januar 2017)

[3.2.10] Samferdselsplan for Akershus (2016 – 2025), besøkt 9.11.2018

[3.2.11] Byutviklingsavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskomme og Staten 2017 - 2023

[3.3.2] Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) Lørenskog sentralområde 

[3.3.4] Kommuneplan for Lørenskog 2015 – 2026

[3.3.5] Mobilitetsanalyser for Akershus (2016) 

[3.3.6] Temaplan Klima og energi 2017 - 2026, del 1, Lørenskog kommune

[3.4.1] Grønn mobilitet - Fremtidig kollektivtilbud i Lørenskog, Iver Wien, trafikkplanlegger Ruter, powerpointpresentasjon, 1. juni 2018

[3.4.2] Protokoll fra møte i fylkestinget 18.06.2018 – Akershus fylkeskommune

[3.4.3] Mulighetsstudie sykkelekspressveg, rv. 163 Økern – Lørenskog stasjonsby, E6 Teisen – Lørenskog grense, rv. 159 Oslo grense – Lillestrøm

[3.4.4] Utviklingsanalyse for bybåndet og forholde til Nedre Romerike – Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 2017

[3.4.5] Mobilitetsanalyser for Akershus (2016)