GRØNN MOBILITET

Andre føringer og planer

Ruter – plan om utbedring av kollektivtilbud juli 2019

Ruter ønsker å forbedre kollektivtilbudet på Nedre Romerike på kort sikt [3.4.1]. Hovedmålene er følgende:

  • Etablere tydelige hovedlinjer med rask fremføring og høy avgangsfrekvens (10 min eller bedre)
  • Bedre kapasitet om bord på hver enkelt enhet (leddbusser på de tyngste linjene)
  • Forenkle tilbudet med færre versjoner av en linjetrase og samme stoppmønster
  • Mate til lokale knutepunkt og styrke frekvensen på lokallinjene
  • Snu ekspressbusser utenfor etablerte bysentrum

Tanken er at de nye linjene skal ha oppstart 1. juli 2019. I tillegg til nytt rutesystem skal det også settes inn til sammen 39 elbusser på Nedre Romerike. Alle bussene settes inn på dagens linjer 100, 120, 310 og 315.

KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike

18. juni 2018 ble konseptvalgutredning (KVU) om kollektivtransport på Nedre Romerike behandlet i Fylkestinget. KVU-en omhandler hvilke kollektive hovedlinjer som bør etableres for å oppfylle behovet for reiser internt mellom byer og tettsteder på Nedre Romerike, og mellom Nedre Romerike og Oslo.

Under behandlingen i Fylkestinget ble det gjort enkelte vedtak som berører kollektivtransporten i Lørenskog på lang sikt [3.4.2]. Hovedpunktet i behandlingen var vedtak om at planlegging av T-baneforlengelse til Lørenskog/Skårersletta skal igangsettes, og aktuelle løsninger (stasjoner, traseer, koblinger til øvrig kollektivnett) skal avklares i en forstudie. I tillegg ble det vedtatt at T-baneforlengelsen skal gå til Skårersletta, og ikke til Ahus, slik som KVU-en anbefaler.

Videre ble det i tillegg til baneløsning fremmet forslag om en egen tiltakspakke for å dempe biltrafikken og bygge opp under grønn mobilitet på Nedre Romerike.

Mulighetsstudie sykkelekspressveg, rv. 163 Økern–Lørenskog stasjonsby, E6 Teisen–Lørenskog grense, rv. 159 Oslo grense-Lillestrøm

Statens vegvesen har gjennom et mulighetsstudium sett på mulige sykkelekspressveier fra Oslo sentrum til Lillestrøm. Mulighetsstudiet anbefaler gjennomførbare traseer langs E6 og rv. 159 fra Teisen til Lillestrøm og langs rv. 163 fra Økern til Lørenskog stasjonsby [3.4.3].

Mobilitetsanalyse for Nedre Romerike

Akershus fylkeskommune har sammen med kommunene på Nedre Romerike, Statens vegvesen og Ruter utarbeidet en mobilitetsanalyse for Nedre Romerike. Arbeidet er et felles kunnskapsgrunnlag som skal bidra til koordinert prioritering av areal- og samferdselstiltak mellom kommune, fylkeskommune og stat. I mobilitetsanalysen ser man på status for dagens transporttilbud, og hvilke utfordringer og muligheter som finnes [3.4.5].

Gatebruksplan for Lørenskog sentralområde

I forbindelse med utbyggingen på Skårersletta og i store deler av sentralområdet har Lørenskog kommune besluttet å utforme en gatebruksplan for området.

Visualisering av mulig utforming av Skårersletta

Visualisering av mulig utforming av Skårersletta

Sykkelhotell Lørenskog kollektivterminal

Lørenskog kommune har fått økonomisk støtte fra Miljødirektoratet til arbeidet med sykkelhotell ved Lørenskog kollektivterminal.

Utviklingsanalyse for bybåndet og forholdet til Nedre Romerike – Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 2017

Utviklingsanalysen viser hvilke konsekvenser Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus kan gi for Nedre Romerike i et langsiktig perspektiv, med en tidshorisont på 2060. Analysen har fokus på transport og anbefaler blant annet at T-banen til Ellingsrudåsen forlenges til Lørenskog sentrum og Skårer. I tillegg oppsummerer analysen at en stor andel av reisene på Nedre Romerike er korte og går mellom punkter i regionen som ikke er sentrale mål for kollektivreiser. Det er et stort potensial for å gjøre flere slike reiser med miljøvennlig transport som gang og sykkel. For Lørenskog anbefaler analysen at veksten adderes til sentrum under prinsippet «innenfor og ut» [3.4.4].

Prinsippet for hvordan analysen ser for seg satsningsområdet Lørenskog i 2060 [3.4.4].

[3.4.1] Grønn mobilitet - Fremtidig kollektivtilbud i Lørenskog, Iver Wien, trafikkplanlegger Ruter, powerpointpresentasjon, 1. juni 2018

[3.4.2] Protokoll fra møte i fylkestinget 18.06.2018 – Akershus fylkeskommune

[3.4.3] Mulighetsstudie sykkelekspressveg, rv. 163 Økern – Lørenskog stasjonsby, E6 Teisen – Lørenskog grense, rv. 159 Oslo grense – Lillestrøm

[3.4.4] Utviklingsanalyse for bybåndet og forholde til Nedre Romerike – Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 2017

[3.4.5] Mobilitetsanalyser for Akershus (2016)