GRØNN MOBILITET

Kommunale føringer

Kommuneplan for Lørenskog kommune 2015–2026

I kommuneplanen for Lørenskog er det utviklet en arealstrategi for kommunen. Hensikten med strategien er å avklare overordnede rammer for grønnstruktur, byggesoner, viktige transportårer og utviklingsområder [3.3.4]. Figuren under viser arealstrategien.

Arealstrategi for Lørenskog [3.3.4]

Et langsiktig mål er at Lørenskog skal ha en sammenhengende og flerfunksjonell bystruktur i bybåndet mellom Oslo og Lillestrøm. Arealstrategien viser at det i hovedsak er planlagt utvikling langs de to transportaksene gjennom sentrum – hovedbanen (jernbanen) og rv. 159 Strømsveien (etter hvert også planer for T-bane).

Utviklingsområder i Lørenskog kommune [3.3.2]

Videre definerer arealstrategien følgende planer for miljøvennlig transport, befolkningsvekst og boligutbygging:

  • Tverraksene mellom de viktigste knutepunktene, sentrum og lokalsentrene prioriteres til gange, sykkel [lenke] og kollektivtransport [lenke].
  • Det legges opp til at hovedandelen av veksten i boliger og arbeidsplasser tas gjennom fortetting og transformasjon. LNFR-områder (landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder), viktig grønnstruktur, Marka og andre grøntområder ligger dermed fast og omdisponeres ikke til utbyggingsformål.

Kommunen ønsker å oppnå en mer variert sammensetning av arbeidsplasser i kommunen og vil prioritere kompetansearbeidsplasser og bedrifter med et bredt spekter av typer arbeid [3.3.4].

Lørenskog kommune har gjennom kommuneplan og arealstrategi identifisert fem geografiske utviklingsområder hvor de ønsker å skape vekst og fortetting. Alle de aktuelle områdene er områder som i dag har god kollektivdekning [3.3.4] [3.3.5]. Disse områdene er følgende:

  • Lørenskog sentrum - Lørenskog sentrum skal avgrenses og tydeliggjøres som kommunesenter og knutepunkt, med bussterminal og fremtidig T-bane. Sentrum prioriteres for offentlig og privat tjenesteyting. Det skal også etableres flere boliger, og legges til rette for rundt 3000 nye boliger i området Skårer/Lørenskog sentrum frem mot år 2025. Veistrekningen Skårersletta inngår som en del av dette området. Lørenskog kommune har vedtatt at denne veien skal utvikles til en attraktiv bygate tilrettelagt for gående og syklende. 
  • Fjellhamar - Fjellhamar videreutvikles som tettsted med lokalsenterfunksjoner. Området har et stort potensial for boligbygging. Kommunen anslår at det vil komme ca. 700 boliger innen år 2025 og ytterligere 1400 boliger på lengre sikt.

  • Visperud - Visperud avgrenses og utvikles til næringspark med vekt på arbeidsintensiv næring som for eksempel kontorer.
  • Nordbyhagen/Ahus - Området utvikles som Campus-område for kunnskapsbasert og arbeidsintensiv næring og forskningsvirksomhet med utgangspunkt i sykehuset. Området utvikles også med nærsenterfunksjoner og boliger.

  • Lørenskog stasjonsområde - Lørenskog stasjonsområde videreutvikles som stasjonsby/kollektivknutepunkt og lokalsenter med boliger, næring og regionale idrettsfunksjoner/-haller.

Temaplan Klima og energi 2017-2026

Temaplan for klima og energi er en kommunedelplan som setter en rekke delmål og foreslår handlinger for hvordan Lørenskog kommune kan redusere sine klimagassutslipp. Planen har fokus på disse temaområdene: arealbruk og transport, energibruk, materialbruk, avfallshåndtering og klimatilpasning. Innenfor transport er det satt to delmål. Det første delmålet er at «all fremtidig trafikkvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange». For å klare å oppnå dette foreslås det i planen at Lørenskog kommune utarbeider en mobilitetsplan. I tillegg til dette foreslås det å utarbeide en sykkelstrategi. Delmål 2 er at «større andel av motorparken skal være elektrisk eller basert på fornybart drivstoff». Dette målet skal oppnås delvis ved hjelp av mobilitetsplanen, men i hovedsak ved tilrettelegging og etablering av denne type transport. Lørenskog kommune har utarbeidet en veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for Lørenskog sentralområde/sentrumsområde, for å legge til rette for en helhetlig utvikling av området i tråd med målene i kommuneplanen [3.3.2].  Hovedaksen i området utgjøres av Skårersletta, hvor størstedelen av nye boliger skal konsentreres rundt.

Hovedgrep i VPOR for Lørenskog sentralområde [3.3.2]

Planen legger til rette for å endre veinettet til i større grad å ha fokus på myke trafikanter, hvor gatene skal innby til opphold og aktiviteter. Et av delmålene til planen er å gå fra vei til gate. Planen legger også til rette for et nettverk av hovedsykkelforbindelser.

Fra vei til gate – en av delstrategiene i VPOR for Sentralområdet i Lørenskog [3.3.2]

Sykkelstruktur i sentralområdet – en av delstrategiene i VPOR for Sentralområdet i Lørenskog [3.3.2]