GRØNN MOBILITET

Regionale og nasjonale føringer

Nasjonal transportplan 2018–2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 viser hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er [3.2.7]:

«Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet»

T-baneforlengelse til Nedre Romerike er omtalt opptil flere ganger i Nasjonal transportplan 2018–2029.

Nasjonal transportplan er delt opp i to seksårsperioder, hvor den første perioden går fra 2018 til 2023. I henhold til planen skal man i første del av planperioden sikre finansiering av utredning/planlegging av bane/kollektivløsning for Nedre Romerike med tverrforbindelse til Groruddalen [3.2.7].

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Mål for retningslinjene [3.2.12]:

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.

Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskomme og staten v/Samferdselsdepartementet

Bymiljøavtalen beskriver avtalen slik [3.2.9]:

«Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Bymiljøavtalene er et virkemiddel for å bidra til at målet nås. Løsningene som velges må bidra til at det utvikles løsninger som sikrer bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil. Oslopakke 3 er en del av bymiljøavtalen».

«Prosjektene i bymiljøavtalen, og Oslopakke 3, prioriteres gjennom porteføljestyring. Dette innebærer at tiltakene prioriteres på grunnlag av en helhetlig vurdering basert på bidrag til måloppfyllelse, disponible midler, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, planstatus og kapasitet på planlegging og gjennomføring. Prosjektene i bymiljøavtalen finansieres gjennom Oslopakke 3 samt belønningsmidler og midler til bymiljøavtaler over programområdene i statsbudsjettet. Rammeverket for bymiljøavtalene gjør det mulig å ta med statlig delfinansiering av store fylkeskommunale kollektivinfrastrukturprosjekter».

For Lørenskog kommune er t-bane til Nedre Romerike et svært aktuelt prosjekt i denne sammenhengen.

Byutviklingsavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten 20172023

Byutviklingsavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskomme og staten v/ kommunal og moderniseringsdepartementet

Byutviklingsavtalen oppgir følgende formå med avtalen [3.2.11]:

«Byutviklingsavtalen skal konkretisere hvordan partene vil samhandle for å følge opp føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Byutviklingsavtalen skal virke sammen med og bygge opp under målene i bymiljøavtalen for Oslo og Akershus.»

«Byutviklingsavtalen er inngått mellom Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for perioden 2017 -2023. Ved revidering av bymiljøavtalen har regjeringen besluttet at denne skal integreres med byutviklingsavtalen til en felles enhetlig avtale; byvekstavtale.»

Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017 – 2036

Oslopakke 3 er plan for vegutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Avtalen er en del av bymiljøavtalen for Oslo og Akershus. Baneløsningen Nedre Romerike ligger inne som et tiltak i avtalen der staten bidrar med 50 % av finansieringen [3.2.5]. I henhold til denne planen er det antatt en oppstart av baneløsningen i 2023–2027.

Oslopakke 3 trinn 2, Prop. 69 S (2017–2018)

I proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 6. april 2018 legges det frem forslag om plassering av nye bomstasjoner med tilhørende bompengetakster og rabattordninger for Oslopakke 3 trinn 2. Proposisjonen ble godkjent i statsråd samme dag som den ble lagt frem. Aktuelt for Lørenskog er at Oslopakke 3 trinn 2 omfatter supplerende bomsnitt på Oslo bygrense for trafikk fra Romerike og Follo mot Oslo [3.4.8].

De nye bomplasseringene langs bygrensen ved Lørenskog er [3.2.8]:

  • BG 2 – Rv. 163 Østre Aker vei (Oslo kommune)
  • BG3 – Høybråtenveien
  • BG 4 – Starveien, nord for avkjøringsrampe fra E6 (Oslo kommune)
  • BG 5 – E6/Rv- 159 Karihaugen
  • BG 6 – Karihaugveien, ved siden av rundkjøringen ved Solheimsveien/Per Kroghs vei

Målet er å innføre trinn 2 fra 1. mars 2019 [3.2.8].

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)

På regionalt nivå er målet å etablere et transportsystem med lavest mulig behov for biltransport. Utnyttelsen av eksisterende veiarealer skal effektiviseres ved blant annet å øke bruken av kollektivtransport, sykkel og gange. Dette skal skje ved å utvikle og fortette rundt kollektivknutepunkt, samt å begrense parkeringstilbudet [3.2.1].

I Plan for areal- og transport for Oslo og Akershus er Lørenskog et av de prioriterte tettstedene i bybåndet, samt del av innsatsområdet for økt by- og næringsutvikling på Nedre Romerike [3.2.1]. Figuren under viser en oversikt over den aktuelle planen.

Regional areal- og transportstruktur, Regional plan for areal og transport, Oslo og Akershus 2015

Regional areal- og transportstruktur, Regional plan for areal og transport, Oslo og Akershus 2015

Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus

Planen har som formål å styrke handels- og servicetilbudet i sentrum av byer og tettsteder. Tanken er at man på denne måten styrker by- og tettstedssentrene, unngår byspredning og legger til rette for etablering av miljøvennlige transportvalg. Definisjonen av by- og tettsteder følger regional plan for areal og transport i Akershus. Planen ble sendt på høring i juni 2018. På grunn av mange og omfattende høringsinnspill er endelig politisk behandling utsatt til desember 2018 (status per 9. november 2018).

Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015–2030

Sykkelstrategien skal følge opp nasjonal og regional sykkelstrategi. Sykkelreiser utgjør i dag beskjedne 4 % av de daglige reiser i Akershus. I sykkelstrategien for Akershus er det et mål at denne andelen skal dobles til 8 % innen år 2023 (i gjennomsnitt) og utgjøre 10-20 % i sentrale deler av fylket (bybåndet) [3.2.3].

Regional plan for klima og energi i Akershus 2018–2050

Den regionale planen setter mål for direkte og indirekte utslipp av klimagasser. Hovedmålet er at direkte klimagassutslipp fra Akershus skal reduseres med 55 % innen 2030 og med 85–90 % innen 2050 sammenliknet med utslippsnivået i 1991 [3.2.4]Transportsektoren står i dag for nærmere 80 % av det direkte klimagassutslippet i Akershus. Målet om 50 % reduksjon av transportutslipp vil derfor være avgjørende for å nå hovedmålet [3.2.4].