GRØNN MOBILITET

Til planen

Grønn mobilitet på 1-2-3

Plan for grønn mobilitet i Lørenskog er et verktøy i kommunens innsats for nullvekst i bruken av personbil og for å redusere utslippene av klimagasser. Et viktig mål er at veksten innenfor persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planen beskriver utfordringer, muligheter og viser retning i det videre arbeidet.

Grønn mobilitet - miljøvennlige måter å reise på

I plan for grønn mobilitet skal vi fokusere på hvordan vi, på en miljøvennlig måte, kan forflytte oss eller bli transportert på.

Hvorfor trenger vi en plan for grønn mobilitet?

Når befolkningen vokser, vil transportbehovet øke.

Det er attraktivt å bo i Lørenskog kommune, og det er planlagt boligutvikling i flere år fremover. Befolkningen på cirka 40 000 forventes å vokse med cirka 10 000 personer frem til 2026. Dette vil føre til økt behov for både vare- og persontransport.

Kollektivtilbudet fungerer relativt godt for reiser inn og ut av kommunen, men mindre godt for interne reiser. Til tross for korte avstander er gang- og sykkelandelen i Lørenskog lav. Flere steder er det ikke tilrettelagt for trygg gåing og sykling, og bilen står høyt i kurs.

Hvis utviklingen av infrastruktur, transporttilbud, holdninger og atferd videreføres etter samme mønster som til nå, vil planlagt boligvekst bety 16 000 flere kjøretøy per døgn i 2025. Hovedtrekkene i dette bildet kan forsterkes ytterligere. I dag er det slik at:

 • 85% av klimagassutslippene i Lørenskog kommer fra veitrafikken
 • 72% av arbeidsreisene i Lørenskog gjøres med bil
 • 40% av turene med personbil innenfor kommunen er i dag kortere enn 1 km
 • Sentrumsområdene domineres av parkeringsplasser, er lite tilrettelagt for syklister og gående, og uterom og møteplasser i sentrale deler av kommunen er ikke ferdig utbygd
 • Andel ungdom som deltar i organisert idrett er lavere enn landsgjennomsnittet

Utslippene av klimagasser i Lørenskog kommune skal reduseres med minimum 50% i 2030, i forhold til 1991-nivå. Dette forutsetter betydelige endringer i infrastruktur, transporttilbud og atferd, særlig mht veitrafikken. Grønn mobilitet er et vesentlig bidrag til dette, ved å legge grunnlaget for mindre bruk av personbil.

Visjon: I Lørenskog reiser vi miljøvennlig

Denne visjonen er et langsiktig mål, og på veien dit kreves både små og store grep. Noen tar kommunen på egen hånd, andre fordrer samarbeid. Vi vil:

 • Inspirere og gjøre det enkelt å reise miljøvennlig
 • Fortette og lokalisere boliger, arbeidsplasser og servicetilbud nært der folk bor
 • Bygge ut, drifte og vedlikeholde gode gang- og sykkelveier
 • Ha et godt kollektivtilbud dit folk skal
 • Redusere behovet for - og ønsket om - å bruke bil

Gjennom dette skal vi bidra til å nå mål på flere områder: Utslippene av klimagasser fra veitrafikken reduseres, samtidig som det blir mer praktisk og attraktivt å ta beina eller sykkelen fatt, og kollektivtilbudet blir bedre. Større trivsel, mer trygghet og bedre folkehelse er viktige effekter.

 

 

Mål

Ambisjon 2030

Dagens situasjon

Lørenskog har innovative løsninger som gir miljøvennlige reiser

Klimagassutslipp er redusert med minst 50% i forhold til 1991-nivå

85% av klimagassutslipp kommer fra veitrafikken

Lørenskog har fortettet rundt kollektivknutepunkt og har gode forbindelser mellom boområdene

90% av innbyggerne har maks 10 minutter å gå eller sykle til sitt lokalsenter

10 min å gå til stasjon: 15%

10 min å gå til dagligvare: 47%

10 min å sykle til stasjon: 46%

10 min å sykle til dagligvare: 88%

Det er enkelt, attraktivt, trygt og helsebringende å gå og sykle i Lørenskog

70% går eller sykler på lokale reiser inntil 10 minutter

70% av alle bilreiser er under 2 km

Lørenskog har rask, effektiv og komfortabel kollektivtransport

40% av alle reiser skjer med kollektivtransport

11% av alle reiser skjer med kollektivtransport

I Lørenskog brukes bil stadig sjeldnere

Maks 30% av alle reiser skjer med bil

40% av turer med personbil innenfor kommunen er i dag kortere enn 1 km

Satsingsområder og tiltak

Tilsammen 34 tiltak er beskrevet i planen, og gruppert i fem satsingsområder. Vi har lagt vekt på behovet for trafikksikkerhet og trivsel, særlig for de mest utsatte trafikantene; barn, ungdom og eldre. Videre er det lagt vekt på fysiske tiltak som gjør det praktisk mulig å endre atferd, og holdningsrettede tiltak som gir oss lyst og motivasjon til å utnytte mulighetene godt. 

Noen av tiltakene er konkrete og kan settes i gang raskt. Andre tiltak krever mer planlegging og samarbeid med andre før de kan settes på lufta. Noen tiltak er finansiert, mens for andre må det skaffes finansiering via prosjektmidler eller som en del av kommunens budsjettprosess. Felles for tiltakene er at det må jobbes på både kort og lang sikt.

Les om alle de 34 tiltakene her

Dette er de 16 prioriterte tiltakene:

Føringer og planarbeid

Både statlige, regionale og fylkeskommunale planprosesser danner føringer for Lørenskogs mobilitetsarbeid. Kommunens mål om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange er identisk med mål-formuleringen i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Mål og retning i de statlige retningslinjene gjenfinnes også i:

 • Oslopakke 3, som er en del av bymiljøavtalen for Oslo og Akershus
 • Lørenskogs eget planarbeid, blant annet i kommunens klima- og energiplan.

Les mer under føringer og planarbeid

Medvirkning og forankring

Medvirkningsprosess

Arbeidet med mobilitetsplanen startet i april 2018. Underveis i arbeidet ble det gjennomført en rekke aktiviteter for å få kunnskap om innbyggerne og næringslivets mobilitetsutfordringer og –behov, og deres forslag til tiltak for å legge til rette for miljøvennlige reiser. Medvirkningsprosessen har omfattet bred involvering fra både organisasjoner, innbyggere, nabokommuner og regionale instanser. Det har vært lagt vekt på å nå alle befolkningsgrupper; unge og eldre, yrkesaktive og pensjonister.

Hovedaktivitetene for medvirkning har vært:

 • Strategisk workshop
 • Mini-Reisevaneundersøkelse (mini-RVU)
 • Fokusgruppeintervjuer
 • Mobilitetsuke 2018, med blant annet disse aktivitetene:
  • Åpning av ny sykkelbane
  • Idéathon - lynforedrag og debatt
  • Selvkjørende buss som innbyggerne kunne prøve
  • Ruter informerte innbyggerne om kollektivtransport
  • Sykkelverksted
  • Demonstrasjon av el-sykler og nye elektriske leddbusser
 • Opplev lørenskog – medvirkning fra barn og unge, som ved bruk av app registrerte sin reiserute fra skolen til et gitt målpunkt
 • Midtveisworkshop med mobilitetsspill for prioritering av tiltak

 Linker

Medvirkning og forankring

Veien videre

Planen lå ute til offentlig høring i februar 2019. Etter endt høring og vurdering av innspillene ble aktuelle innspill vurdert før planen ble ferdigstilt og lagt frem til politisk behandling i alle råd og utvalg.

Kommunestyret vedtok Plan for grønn mobilitet i møte 3. april 2019 med 16 prioriterte tiltak.

Her kan du lese saksfremlegget til og vedtaket i Kommunestyret.