GRØNN MOBILITET

Satsingsområder og tiltak

I denne delen av planen er det utarbeidet 34 tiltak som skal bidra til å gjøre det enkelt og attraktivt å reise miljøvennlig i Lørenskog.

I arbeidet med tiltakene er det lagt vekt på at behovet for trafikksikkerhet og trivsel ivaretas, særlig for de mest utsatte trafikantene; barn, ungdom og eldre.  Fysiske tiltak gjør det praktisk mulig å endre atferd, men må suppleres med holdningsrettede tiltak som gir oss lyst og motivasjon til å utnytte mulighetene godt.

Prioriterte tiltak

Nedenfor presenteres de prioriterte tiltakene, sortert på de fem satsingsområdene.

Innovasjon og inspirasjon

Arrangementer og inspirasjon

 • Utarbeide årshjul for arrangementer og kommunikasjonsplan ved viktige hendelser. I 2019 kommer det for eksempel nytt bompengesnitt ved Oslogrensen og endringer i kollektivtilbudet.

Innovative løsninger

 • Selvkjørende busser er en innovative mobilitetsløsning kommunen vil arbeide med, og første teststrekning ønskes fra Lørenskog stasjon til SNØ/Vinterparken.

Grønne tjenestereiser

 • Biler, sykler, sparkesykler m.v. skal anskaffes gjennom en ny rammeavtale, og stilles til rådighet for ansatte i kommunen.

Fortetting og gode forbindelser

Skårersletta - fra vei til gate

 • Bygge om Skårersletta til bygate med brede fortau og sykkelfelt, og med møteplasser og aktivitetsparker langs gata.

Grønne forbindelser

 • Utvikle grønne forbindelser for miljøvennlig transport (gå, sykle og kollektivt) og med stort innslag av mangfoldig vegetasjon

Kollektivtransport

T-bane til Lørenskog

 • Samarbeid er igangsett for å finne aktuelle løsninger, med stasjoner, traseer og kobling til øvrig kollektivtrafikk. Denne forstudien utarbeides i 2019.

Transporttilbud til fritidsaktiviteter

 • Transporttilbud fra dør til dør for barn og unge til fritidsaktiviteter.

Informasjon om kollektivtransport

 • Jevnlig dialog med Ruter om forbedringer av kollektivtilbudet. I 2019 kommer det endringer i busstilbudet som skal kommuniseres godt til innbyggerne.

Bestillingstransport for eldre

 • Transporttilbud fra dør til dør.

Gå og sykle

Sykkelstrategi

 • Sykkelstrategi med tilhørende handlingsplan utarbeides. Den blir et viktig verktøy for å sikre sammenheng og for å prioritere sykkeltiltakene.

Bysykler

 • Aktuelt konsept for bysykkelordning i Lørenskog basert på erfaringer fra andre kommuner skal utredes.

Sykkelhotell

 • Planlegging av sykkelhoteller ved Lørenskog sentrum terminal og ved Lørenskog jernbanestasjonen er igangsatt.  

Sykkelkampanje for innbyggere

 • "Sykle til jobben"-aksjonen tilbys kommuneansatte, men skal utvides til også å gjelde for innbyggere.

Miljøvennlig bilbruk

Lading av el-biler i boligselskap

 • Tilskuddsordning for boligselskap som ønsker lademuligheter for sine beboere er igangsatt som et prøveprosjekt i 2019. Videreføring vil bli vurdert som eget tiltak.

Kommunale ladepunkter

 • Offentlig tilgjengelige ladestasjoner for el-biler skal  etableres flere steder i kommunen.

Parkering

 • Lørenskog kommune skal revidere kommunens parkeringsnorm.

 

Tidshorisont

Det er gjort en overordnet vurdering av tidshorisonten for hver av tiltakene. Denne fordeler seg på kort, mellom og lang sikt. Kort sikt er i løpet av 1-2 år, mens lang sikt ligger på rundt 12 år. Flere av tiltakene vil gjennomføres både på kort, mellom og lang sikt, mens andre først er aktuelle på lang sikt.

 

 

For noen tiltak, for eksempel informasjon, er både kort, mellom og lang sikt markert. Det er for å si at det er et tiltak som det må jobbes med løpende. For andre tiltak, hvor det er mellom eller lang sikt, kan det være nødvendig å begynne å skape kontakt til andre aktører, få satt penge av i budsjettet eller på annen måte forberede en investering på lengre sikt.

Målgrupper

Målgrupper handler om hvilken del av befolkningen tiltaket primært er rettet mot. Dette kan være pendlere, barn, pensjonister, næringsliv osv.

Aktører

For at de aktuelle tiltakene skal kunne gjennomføres er det mange aktører som må bidra. Hovedaktøren i alle tiltakene er Lørenskog kommune, som har ansvaret for å følge opp tiltakene i planen. Det er imidlertid flere tiltak hvor kommunen er helt avhengig av bistand fra andre aktører. Dette gjelder spesielt på tiltak som omhandler kollektivtransport, hvor Ruter spiller en svært viktig rolle. På grunn av denne fordelingen av ansvar har vi for vært tiltak gjort en vurdering av hvem som må ta del i prosessen for at tiltaket skal kunne gjennomføres.

Hva vi skal gjøre

Under hvert tiltak er det laget en grov handlingsplan oppdelt i faser. Fasene kan være å opprette kontakt, gjøre utredninger, søke på tilskudd, invitere til medvirkning og likende aktiviteter helt frem til endelig gjennomføring.