GRØNN MOBILITET

Fortetting og gode forbindelser

Fortetting og gode forbindelser mellom boområdene reduserer transportbehovet og legger grunnlaget for gode gang- og sykkelveie og et godt kollektivtilbud.

Tiltakene handler om:

  • De viktigste byfunksjonene, som skole idrettsanlegg og dagligvarer, i tettbygde strøk, må plasseres slik at de kan nås til fots eller på sykkel fra både nåværende og kommende boliger (10-minuttersby).
  • Strategi om fortetting fastholdes.
  • God sammenheng mellom arealstrategi og planer for kollektivtrafikk, sykkel og gange samt parkering. Figuren under viser hvordan kollektivtransport og sykkelekpressveier bør henge sammen med kollektivknutepunktene og resterende veistruktur.
  • Holdningskampanjer for å dempe biltransport til/fra arbeid og inspirere til å gå og sykle mer.
  • Veinett med et forståelig og effektivt system og veihierarki (gatebruksplan).