GRØNN MOBILITET

 10 Universell utforming

Universell utforming/ tilgjengelighet for alle skal inngå i planer for drift og vedlikehold av kommunens vei- og gatenett. Universell utforming skal ivaretas ved utførelse av nye prosjekter i kommunen, og må kommuniseres til de som bygger i kommunen. Utforming av gangforbindelser, adkomst til byens funksjoner, spesielt holdeplasser og stasjoner, gjennomgås og evt. utbedres.

   

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Kommunikasjon om lovpålagte krav til universell utforming til de som bygger i kommunen

Fase 2: Gjennomgang og evt. utbedring av viktige kollektivknutepunkter og andre byfunksjoner mht. tilgjengelighet

Fase 3: Hensyn til universell utforming innarbeides i kommunens planer for drift- og vedlikehold av vei- og gatenett.

Fase 4: Gjennomgang og evt. utbedring av øvrige kollektivknutepunkter og andre byfunksjoner mht. tilgjengelighet.

Tidshorisont

     

Målgruppe

Primært personer med nedsatt funksjonsevne, og barn, eldre m.v.

 

Aktører

Lørenskog kommune

Utbyggere
Ruter
Statens vegvesen
Akershus fylkeskommune
Akershus kollektivterminaler FKF
Bane NOR
Handel og andre relevante organisasjoner i byen
Handikaporganisasjoner

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fordeler

Alle befolkningsgrupper får muligheten til å ferdes i kommunen, herunder bruke kollektivtrafikken.

Idébank

  • Bra synlighet og belysning av holdeplasser
  • Benker og lehus på holdeplasser
  • Ledelinjer og tydelige markering
  • Godt vintervedlikehold (brøyting og strøing)

Se også Universell utforming av veger og gater

Hva gjøres allerede

Det stilles krav til bebyggelse og anlegg i kommuneplanen (§ 7 i Bestemmelsene) om at utforming og plassering på tomta skal utføres på en slik måte at krav til tilgjengelighet, universell utforming og eksisterende terrengs karakter ivaretas på en best mulig måte.

Universell utforming skal ivaretas i alle reguleringsplaner og er lovfestet gjennom plan- og bygningsloven.