GRØNN MOBILITET

 6 Skårersletta - fra vei til gate

Lørenskog kommune ønsker å skape en bedre sentrumsstruktur. Det skjer blant annet ved å skape liv mellom husene, og bygater er med til å skape dette liv. Skårersletta ligger sentralt i Lørenskog og skal utvikles som en bygate. Prosjektet går fra krysset med Solheimveien til krysset med Gamleveien og inkluderer nytt anlegg for vann, avløp, overvann og avfallsug samt fjernvarme.

Skårersletta som bygate vil inneholde adskilte sykkelfelt, brede fortau tilrettelagt for opphold, og ett kjørefelt i hver retning for biltrafikk. Det blir opphøyde gangkryssinger, og gata skiltes for 30 km/t. Bussholdeplassene får leskur og kantsteinstopp i gata istedenfor holdeplasser. Regnbed vil bli etablert for å ivareta kravet om lokal håndtering av overvann (styrtregn). Slike innslag oppleves som et trivselselement samtidig som det er et klimatilpassende grep. Det skal plantes allétrær langs hele Skårersletta. Det er forberedt for gatevarme i fortau.

   

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Ombygging av Skårersletta fra Gamleveien til Løkenåsveien i syd, samt Skårersletta fra Biblioteksgata til Solheimveien i nord.

Fase 2: Ombygging av resterende del av Skårersletta mellom Løkenåsveien og Biblioteksgata.

Tidshorisont

  

Målgruppe

Gående og syklister

Beboere og besøkende i Lørenskog sentrum.
Næring
Gjennomkjørende bilister

 

Aktører

Beboere og næringsdrivende
Statens vegvesen
Lørenskog kommune

Fordeler

Lørenskog kommune har i gjeldende kommuneplan (2015-2026) vedtatt at Lørenskog sentralområde skal utvikles til et attraktivt sentrumsområde med gode byrom og et godt bymiljø. I den anledning skal Skårersletta utvikles som en bygate og utgjøre en ryggrad i sentrum.

Med trafikkløsninger som prioriterer fremkommelighet, trygghet og attraktivitet for gående, syklister og kollektivtrafikk vil det bli mer attraktivt å velge gang, sykkel og kollektiv fremfor bil gjennom sentrum. Biltrafikken vil bli redusert, og bomiljøet og bymiljøet vil bli bedre.

Gatevarme vil gjøre det enkelt å gå og sykle hele året. 

Idébank

  • Ulike trafikale tiltak kan gjennomføres, som prioritering av kollektivtrafikk. Slike tiltak vil bli vurdert i arbeidet med gatebruksplan.
  • Tomter som grenser inn mot Skårersletta kan utformes slik at de inneholder aktive fasader med butikker og kaféer.
  • Det kan oppfordres til etablering av nye kommersielle virksomheter langs Skårersletta, som kafé og pub.

Hva gjøres allerede

  • Planlegging av Skårersletta som bygate pågår, og det forberedes for utlysning av entreprise for etappe 1. 
  • Det planlegges for temporære (midlertidige) tiltak for å skape liv i sentrum i påvente av fullfinansiering av prosjektet Skårersletta.
  • Det utarbeides gatebruksplan for å klargjøre hvilke trafikale tiltak som skal etableres i og ved Skårersletta.