GRØNN MOBILITET

7 Grønne forbindelser

Vi skal utvikle grønne forbindelser.

Grønne forbindelser er et todelt begrep. På den ene side menes forbindelser for miljøvennlig transport (gå, sykle og kollektivt), på den annen side menes traseer med stort innslag av mangfoldig vegetasjon. Bruken av planter i urbane strøk har betydning for både luftkvalitet og trivsel. I Lørenskog sentrum er arbeidet i gang med park- og aktivitetsområde ved Kjenn og langs Skårersletta. 

     

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Velg viktige traseer for nærmere utredning

Fase 2: Utrede mulige løsninger for utvalgte traseer ved f.eks. bruk av arkitektkonkurranser

Fase 3: Velg løsning og lag plan for gjennomføring

Fase 4: Sikre finansiering og gjennomfør planen

Tidshorisont

   

Målgruppe

Alle innbyggere

 

Aktører

Lørenskog kommune

Statens vegvesen

Utbyggere

Fordeler

Lørenskog fremstår i dag som fragmentert med veisystemer og jernbane som skjærer igjennom kommunen. Det er mangelfulle grønne forbindelser mellom kommunens utviklingsområder og tettsteder, noe som bidrar til høy bruk av privatbil som resultat.

Grønne forbindelser gir økt tilgang for lokalsamfunnet, bedre luftkvalitet og trivsel.

Idébank

Tiltaket vil gi oss økt kompetanse på mulige løsninger for å redusere på barrierer og styrke forbindelser for gående, syklende og kollektivtransport. Med økt fokus på plantebruk vil det gi oss kompetanse også innen bruk av planter i urbane strøk. For å øke vår kompetanse vil vi kontakte forskningsmiljøet ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) for om mulig å koble oss på relevante forskningsprosjekter som f.eks. European innovative green and smart cities. Vi ønsker å benytte oss av det nyeste innen bruk av planter i byer og urbane strøk.

Hva gjøres allerede

I Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lørenskog sentrumsområde er det det definert en «grønn ring» midt i sentrum. Ringen vil for det meste gå i bilfrie byrom, slik at en enkelt kan få en hyggelig tur i omgivelser tilrettelagt for myke trafikanter. For de deler av ringen som ikke vil bli opparbeidet i forbindelse med reguleringsplaner, utbyggingsavtaler mv. må det tas andre grep for å sikre tilrettelegging. En arkitektkonkurranse er gjennomført for den nordligste delen av ringen inkludert en park for aktiviteter og overvannshåndtering.

En annen trasé som er valgt ut som en viktig forbindelse, er mellom Lørenskog sentrum og Lørenskog stasjon. Riksvei 159 Strømsveien utgjør en utfordrende barriere på denne strekningen. Lørenskog kommune har mottatt 400 000 kroner i Klimasatsmidler til å utrede mulighetene for å utvikle og styrke «de grønne forbindelsene» mellom Lørenskog sentrum og Lørenskog stasjon.