GRØNN MOBILITET

8 Aktivt byliv

Planlegge og gjennomføre konkrete tiltak for aktivt byliv for gående og syklister med bakgrunn i føringer i Lørenskog kommuneplan, Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lørenskog sentrumsområdet og andre overordnede planer som har føringer for stedsutvikling med kvalitet.

     

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Planlegge og gjennomføre tiltak for aktiv byliv for gående og syklister.

Fase 2: Ta med stedsutvikling/aktivt byliv i fremtidige planer i kommunen.

Tidshorisont

   

Målgruppe

Alle innbyggere

 

Aktører

Arealplanleggere og tekniske tjenester i kommunen
Kultur, idrett og fritid
Handelsorganisasjoner
Utbyggere

Fordeler

Lykkes man med å skape et attraktivt miljø for opphold og gode forhold for syklister og gående, vil tiltakene være selvforsterkende. 

Idébank

Et aktivt byliv handler både om å skape mulighet for bevegelse, men også om å ha et levende tettsted hvor det er naturlig for folk å oppholde seg. Ønsker man mange besøkende i de lokale senterområdene er det viktig å skape steder som inviterer til en aktiv og bærekraftig mobilitet med særlig fokus på fotgjengere og syklister, mulighet for opphold osv.

Dette kan blant annet gjøres med følgende grep:

 • Gode og trygge gang- og sykkelruter i tettstedet
 • Plasser og torg som inviterer til bevegelse og lek
 • Møtesteder med mulighet å slå seg ned på benker, grønne arealer o.l.
 • Bynære grønne områder
 • Synlig sykkelparkering
 • Publikumsrettede funksjoner med f.eks. åpne fasader til butikker, uteservering, synlige kulturinstitusjoner, felles kantine for flere bedrifter m.m.

Hva gjøres allerede

 • Planlegging av bygate i Skårersletta med brede fortau og opphøyde sykkelfelt
 • Krav til aktive fasader i 1. etasje på nye bygg som oppføres langs Skårersletta
 • Utbyggingsavtale om bygging av ny bygate i Garchinggata med brede fortau og sykkelfelt
 • Arkitektkonkurranse for aktivitetspark langs Skårersletta
 • Grønn campus - park og aktivitetsområde på Kjenn
 • Utarbeidelse av områderegulering og hovedplan for infrastruktur for Fjellhamar sentrum i samarbeid med utbyggere