GRØNN MOBILITET

9 Pådriver i regionalt samarbeid

Være pådrivere og aktiv samarbeidspartner overfor regionale aktører og kollektivselskaper. 

   

Hva vi skal gjøre

 • Forsterke rollen som aktiv pådriver i samarbeid med vei- og transportetater og kollektivselskaper og ha tett dialog med disse for å sette fokus på Lørenskogs behov. 
 • Være tilstede på innovasjons- og faarenaer innen miljøvennlig transport for å få og gi idéer og inspirasjon til forbedrede gang-, sykkel- og kollektivløsninger i Lørenskog.

Tidshorisont

     

Målgruppe

Lørenskog kommunes administrasjon

 

Aktører

Lørenskog kommune, politisk og administrativ ledelse
Ruter
Bane NOR
Statens vegvesen
Akershus fylkeskommune
Akershus kollektivterminaler
Nabokommuner - Oslo, Skedsmo, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Fordeler

En aktiv pådriverrolle i regionale fora sikrer kommunen god informasjon om pågående prosesser og prioriteringer på overordnet nivå. Det gir også til å legge frem ulike forslag og økt kompetanse blant regionale myndigheter og kollektivselskaper om Lørenskogs behov. 

Idébank

 • Avholde regelmessige samarbeidsmøter med nabokommunene Oslo og Skedsmo mfl. ("Bybåndet") for informasjonsutveksling og drøfting av felles utfordringer og mulige felles tiltak hva gjelder miljøvennlige transportformer
 • Avholde regelmessige samarbeidsmøter med relevante etater og kollektivselskaper. Legge frem oppdaterte fakta om kommunens utvikling, prognoser, mål og handlingsplaner samt drøfte prioriteringer som vil styrke kommunens tilbud og bruk av kollektivtransport
 • Vurdere å etablere et formelt samarbeidsforum på Nedre Romerike for å fremme bedre kollektivtransport
 • Aktivt involvere kollektivselskaper og vei- og transportetater i kommunalt planarbeid som berører areal- og transportplanlegging (eks. knutepunktsutvikling)
 • Invitere transportetater og kollektivselskaper til å holde innlegg på workshops og fagseminarer som omhandler areal- og transportplanlegging
 • Delta aktivt på arenaer og fagkonferanser for grønn mobilitet, gjerne med egne foredrag

Hva gjøres allerede

 • Jevnlige møter med Ruter
 • Deltakelse i bybåndssamarbeidet og annet regionalt areal- og transportsamarbeid
 • Lørenskog kommune deltar i arbeidet med forstudie for forlengelse av T-banen fra Ellingsrud til Lørenskog/Skårersletta. En forstudie skal gi anbefaling av en framtidig trasé.
 • Kommunen er aktiv deltaker på de årlige Klimasats-samlingene til Miljødirektoratet.
 • Kommunen har gjennom arbeidet med plan for grønn mobilitet etablert et solid kontaktnett med både regionale aktører og private selskaper som tilbyr grønne mobilitetstjenester.