GRØNN MOBILITET

Gå og sykle

For å oppnå målene for gang- og sykkel,transport bør det legges vekt på endring av reisemiddel for turer internt i kommunen. I tillegg er også pendlerturer til nabokommuner vektlagt. Forslag til tiltak bygger videre på kunnskap om dagens situasjon, mini-RVU og fokusgruppeintervjuer:

  • Sykkelekspressveier i korridoren Lillestrøm – Ahus – Lørenskog sentrum – Visperud – Oslo.
  • Pendlerruter mellom andre viktige målpunkter i kommunen.
  • Trygge ruter til skoler, idrettsanlegg og barnehager
  • Sykkelparkering og sykkelservice ved viktige funksjoner (kollektivknutepunkter, skoler, idrettanlegg, sentrum m.m.).
  • Kampanjer for voksne, ungdommer og barn rettet mot aktiv transport.

 

  • Sykkelparkering og sykkelservice ved viktige funksjoner (kollektivknutepunkter, skoler, idrettanlegg, sentrum m.m.).
  • Kampanjer for voksne, ungdommer og barn rettet mot aktiv transport.