GRØNN MOBILITET

19 Sykkelpolitikk og sykkelstrategi

Sykkelstrategi med tilhørende handlingsplan og designmanualer utarbeides. Sykkeltiltak må dessuten integreres i kommuneplan, gatebruksplaner og andre planer for infrastruktur i Lørenskog.

   

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Utarbeide sykkelstrategi

Fase 2: Prioritere tiltak i handlingsplanen

Fase 3: Integrere sykkel i andre aktuelle planer

Fase 4: Oppfølgning av sykkelstrategi gjennom sykkelregnskap, innbyggerundersøkelse o.l.

Tidshorisont

    

Målgruppe

Kommunens medarbeidere og konsulenter

 

Aktører

Forskjellige avdelinger i kommunen
Statens vegvesen Akershus fylkeskommune
Syklistenes landsforbund

Fordeler

Politikk, strategier, handlingsplaner osv. som understøtter bruken av sykkel og gir et vitenskapelig grunnlag som kan fremme sykkelbruk ytterligere er verdifullt for kommunen. Planer og dokumentasjon vil bidra til fokus på sykkelen som en sunn og bærekraftig transportform som bidrar til mindre biltrafikk, mindre klimagassutslipp, bedret lokal luftkvalitet og redusert støy.

Et sykkelregnskap gir mulighet for å følge utviklingen i sykkeltrafikken og innbyggernes tilfredshet med sykkelforholdene i kommunen. Et sykkelregnskap viser hvor det bør prioriteres tiltak basert på hva syklistene etterspør o.l.

En designmanual skaper en felles forståelse for hvordan anlegg for syklister og fotgjengere skal utformes. Det blir enklere å utlyse prosjekter og å oppnå enighet på tvers av interesser.

Idébank

Et sykkelregnskap er et verktøy for å skape overblikk over kommunens “status” på området (både kvalitativt og kvantitativt), samt dokumentere overfor politikere, innbyggere, presse osv. i hvilken grad sykkeltiltak har betydning for syklistene og deres tilfredshet. 

En designmanual for sykkel- og gangtrafikk består av prinsipper for utforming av sykkelveier og kryssutforming i forskjellige situasjoner. Manualen vil bestå av prinsipper for bredder, materialvalg m.m. til bruk for dem som skal arbeide med tilrettelegging for sykkel, uansett om det er kommunens egne medarbeidere, konsulenter o.l. Designmanualen vil i høy grad ta utgangspunkt i eksisterende håndbøker, men peker ut hvilke tiltak som Lørenskog kommune ønsker skal brukes som prinsipp.

Det bør også vurderes å utarbeide en sykkelparkeringsnorm, i tråd med anbefalinger fra Statens vegvesen.