GRØNN MOBILITET

21 Sykkelparkering

For å øke sykkelandelen må det etableres gode sykkelparkeringer. Sykkelparkering støtter opp under bruken av sykkel, og er med på å signalisere at syklister prioriteres. Det skapes samtidig velordnede byrom, hvor områder for blant annet fotgjengere i større grad respekteres. Sykkelparkering av høy standard understøtter både sykkeltrafikken generelt, men i særlig grad også kombinasjonsreiser. 

   

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Utarbeide plan for sykkelparkering/sykkelhotell og designmanual

Fase 2: Etablere sykkelhoteller ved viktige stasjoner og kollektivknutepunkter, samt et sykkelhotell sentralt i Lørenskog sentrum.

Det skal særlig tas sikte på å utvide antall sykkelparkeringsplasser i tilknytning til kjøpesentra. Det skal også tas sikte på å utvide antallet sykkelparkeringsplasser ved de mest brukte pendlerholdeplassene for buss.

Tidshorisont

   

Målgrupper

Syklister i Lørenskog sentrum
Buss- og togpassasjerer som ønsker å kombinere kollektivreisen med sykkel.
Barna og deres foreldre ved skoler, barnehager og treningssteder.

 

Aktører

Lørenskog kommune,
Ruter, Bane NOR, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen,
Utbyggere, Skoler, barnehager, lag og foreninger, Bedrifter

Fordeler

Sykkelparkering er viktig ved sentrale byfunksjoner, arbeidsplasser, viktige holdeplasser og kollektiv­knutepunkt, og hos bedrifter som vil gjøre en ekstra innsats for syklister. Låsbare sykkelhotell gjør at sykkelen kan stå tørt og trygt ved togstasjonen mens eieren er på jobb/reise. Det er viktig med god kapasitet, stativer av høy kvalitet og funksjonalitet. Sykkelhotell kan også brukes som landemerker.

Idébank

Skal sykkelen stå parkert i lengre tid, bør det etableres skjermet og eventuelt avlåst sykkel­parkering. Det bør dessuten ses på behovet for parkering av spesialsykler. En kombinasjon av høy kvalitet på sykkelparkering og design kan være med til å skape en særlig høy synlighet. Dette kan være i form av et såkalt sykkelhotell som bygges ved bussterminalen. Dette konseptet kan brukes på andre plasser i kommunen, som for eksempel Lørenskog stasjon.

  • Etablere 250 sykkelparkeringsplasser i sentrum
  • Etablere sykkelparkering etter behov ved skoler, barnehager, haller, fotballbaner m.m
  • Etablere gode låsbare sykkelparkeringsplasser i boligområder

Hva gjøres allerede

  • Planlegging av sykkelhotell ved Lørenskog sentrum terminal
  • Planlegging av sykkelhotell ved Lørenskog jernbanestasjon i samarbeid med Bane NOR