GRØNN MOBILITET

23 Barn og unge på sykkel

Barn og unge er fremtidens trafikanter, og fundamentet for grønn mobilitet legges i ung alder.
Et fokus på barn og unge på sykkel kan bestå av:

 • Sykling til skolen
 • Sykling mens de er på skolen
 • Trafikk- og sykkellek (sykkelbaner, sykkelpedagoger m.m.)
 • Kampanjer

     

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Utarbeide en sykkelstrategi med fokus på tiltak for barn og unge

Fase 2: Gjennomføre tiltak i sykkelstrategien

Tidshorisont

   

Målgruppe

Barn og unge fra 3 år og oppover

 

Aktører

Kommunalteknikk
Skoler
Barnehager
Videregående skoler

Fordeler

Hvis flere barn og unge sykler eller blir syklet, vil det redusere biltransport ved skoler, barnehager, idrettsarenaer og i lokalmiljøet. Mindre biler øker trafikksikkerheten og er også positivt for folkehelsen.
Dette er et viktig tiltak for å lære barn og unge gode vaner, slik at det blir mindre biltrafikk i fremtiden.
Mange barn synes det er gøy å sykle, samtidig som sykling fremmer følelsen av frihet.

Idébank

 • God og sikker sykkelparkering ved barnehager, skoler, idrettsanlegg og andre møteplasser
 • Klassesett av sykler til bruk i undervisningen
 • Felles sykling til aktiviteter osv.
 • Opplæring i å sykle med fokus på både regler og balanse

Se også 20 cykellege

Hva gjøres allerede

 • Sykkelbane på Sørlihavna
 • En mobil sykkelbane,”Balansebanen” er bygget
 • Noen skoler har kampanjer/ aksjoner for at elevene skal gå og sykle til skolen