GRØNN MOBILITET

25 Trygg skolevei

Mange vil ikke tillate barna deres å gå eller sykle til skolen på grunn av mye biltrafikk og utrygg skolevei. Trygge ruter rundt skolene medvirker til å snu den onde spiralen hvor flere og flere kjører fordi det er utrygt, til at flere går og sykler. Tiltaket bør ses i sammenheng med tiltakene følgeordning og barn/unge på sykkel.

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Kontakt forsøksskole, politi og trygg trafikk for å drøfte lokale muligheter.

Fase 2: Gjennomføre fysiske tiltak

Fase 3: Gjennomføre informasjons- og kampanjetiltak, samt evaluering

Fase 4: Utvide tiltaket til andre skoler

Tidshorisont

    

Målgrupper

Barn og foreldre på skolene

 

Aktører

Skoler
Barn og foreldre
Kommunalteknikk
Statens vegvesen Akershus fylkeskommune
Trygg trafikk
Politiet

Fordeler

Ved å redusere/fjerne biltrafikk ved skolen, herunder kaotiske situasjoner i forbindelse med levering av barn, blir det tryggere å gå til skolen. Flere vil gå og sykle til skolen, bli mere aktive og oppleve frihet ved å gå selv og på lengre sikt få miljøvennlige transportvaner.

Idébank

Trygge ruter kan skapes ved bruk av et eller flere av følgende initiativer:

  • Bilfrie soner rundt skolene – «Hjertesoner»
  • Gjennomføre trygghetsvandringer se her
  • Vurdere mulighet for å fjerne annen biltrafikk ved skolestart- og slutt på utvalgte veier frem mot skolene
  • Etablere sykkel- og gangveier i skolekretsen
  • Etablere/motivere til følgegrupper (se eget tiltak)
  • Informere om muligheter og endringer samt eventuelt gjennomføre en kampanje rettet mot barn og voksne.

Hva gjøres allerede

Det er gjennomført barne- og voksentråkk i deler av Lørenskog. Kommunen har dessuten kontakt med både skole og politi for å skape trafikksikre forhold ved skolene.

Statens vegvesen har i 2014 utarbeidet Trygging av skoleveger i Akershus