GRØNN MOBILITET

26 Flere og bedre sykkelveier

Etablere nye, sikre sykkelveier med god fremkommelighet, som er skilt fra gående og motorisert trafikk. Anleggene må være av høy kvalitet og direkte (unngå omveier). Det er også viktig å oppgradere allerede eksisterende veier. På viktige pendlerruter etableres det sykkelvei med svært høy standard – se beskrivelse av sykkelekspressvei.

    

Hva skal vi gjøre

Fase 1: Utarbeide sykkelstrategi med fokus på etablering av sikre sykkelveier med god fremkommelighet

Fase 2: Prioritering av tiltak og finansiering i kommunens budsjett eller gjennom utbyggingsavtaler

Fase 3: Etablere sykkelforbindelser

Tidshorisont

   

Målgruppe

Alle innbyggere

 

Aktører

Kommunen v/teknisk sektor
Nabokommuner
Statens vegvesen

Fordeler

Undersøkelser viser at et av de viktigste tiltakene for å flytte trafikanter over fra bil til sykkel, er at infrastrukturen og sykkelfasilitetene er attraktive. Det er dessuten flere som sykler dersom sykkelveiene er skilt fra den øvrige trafikken med for eksempel kantstein.

Idébank

Forbindelser mellom tettstedene i kommunen kan skje som gang- og sykkelveier, fortrinnsvis med skille mellom syklister og fotgjengere. Skoleveier prioriteres med anlegg av sykkel- og gangveier skilt fra veibanen.

Konkret plassering av sykkelveier må fastlegges i en sykkelstrategi, men følgende korridorer må dekkes:
- Skårersletta
- mellom sentrum og Lørenskog stasjon
- mellom sentrum og Fjellhamar
- Lørenskog stasjon – Oslo
- Fjellhamar - Ahus
- Fjellhamar – Lillestrøm

Oppgradering av eksisterende ruter kan gjøres med:
• Merking/skilting - både direkte i veibanen, eller som skilt og anvisning i kart.
• Merking i asfalten som anviser avstander til viktige mål i kommunen.
• Ramper fra veibanen til G/S-veien
• Skille mellom fotgjengere og syklister

Hva gjøres allerede

Kommunen jobber med utarbeidelsen av en samlet plan for sykkelskilt i kommunen.