GRØNN MOBILITET

27 Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier

Drift og vedlikehold for myke trafikantene prioriteres. Det pekes ut ruter som skal ha høy driftsstandard for å kommunisere at her er det høy fremkommelighet og god sikkerhet for myke trafikanter.

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Utarbeide egen plan for drift og vedlikehold av gang- og sykkelforbindelser inkl. ruter som skal prioriteres, rutiner for når det skal gjennomføres inspeksjon m.m.

Fase 2: Iverksette plan for drift og vedlikehold og sikre driftsmidler til formålet.

Tidshorisont

    

Målgruppe

Syklister og fotgjengere

 

Aktører

Kommunalteknikk
Statens Vegvesen
Nabokommuner

Fordeler

Allerede etablerte anlegg får større bruk, og kan brukes hele året. Det vil være en større grad av tilfredshet hos innbyggere og trafikanter som bruker vei- og gatenettet i Lørenskog, og flere vil velge å sykle og gå.

Idébank

Drift og vedlikehold bør som et minimum omfatte:

  • Feiing
  • Snømåking
  • Kantrydding (busker og hekker)
  • Reparasjon av hull og ujevnt dekke (reasfaltering)
  • Brukbare opp- og nedkjørsler
  • Skiltning og merking
  • Jevnlige inspeksjoner av sykkelveier og fortau for å sikre at det opprettholdes en god standard.

Hva vi allerede gjør

Det er satt av ekstra midler til vinterdrift av kommunens gang- og sykkelveier i 2019.