GRØNN MOBILITET

28 Sykkelekspressveier

Sykkelekspressveger muliggjør rask og direkte sykling over lengre avstander. Det er direkte sykkelruter med få stopp og høy kvalitet. Det vil typisk være pendlerruter på lengre strekninger, og eventuelt på tvers av kommunegrenser.

    

Hva skal vi gjøre

Fase 1: Kontakt med nabokommuner og Statens vegvesen. Utforme konsept og formelle planer for sykkelekspressvei

Fase 2: Anlegge sykkelekspressvei – evt. i flere faser

Tidshorisont

    

Målgruppe

Bilister og syklister i Lørenskog som pendler lengre strekninger i kommunen og reiser ut av kommunen

 

Aktører

Lørenskog kommune

Nabokommuner
Statens vegvesen

Fordeler

Syklister får ruter med høy fremkommelighet og god trafikksikkerhet. Sykkelekspressveger muliggjør rask og direkte sykling over lengre avstander. Det blir mer attraktivt å bruke sykkel over lengre avstander, eksempelvis til og fra jobb i Oslo eller Lillestrøm og for pendlere til for eksempel Ahus, Lørenskog sentrum og Visperud. Dette er et viktig tiltak for at flere skal velge sykkel fremfor bil. 

Idébank

Sykkelekspressveier er kjennetegnet ved:

  • God bredde på sykkelveien
  • Godt dekke
  • Den er skilt fra annen trafikk
  • Prioritering av syklister i kryss.
  • Særlige fasiliteter langs ruten fx. søppelspann, pumpe osv.
  • Særlig god veivisning
  • Særlig høy standard på drift

Hva gjøres allerede

Statens vegvesen planlegger nå sykkelekspressvei mellom Oslo og Lillestrøm via Lørenskog sentrum. Statens vegvesen utarbeidet i 2016-2017 en mulighetsstudie som anbefaler gjennomførbar trasé for sykkelekspress langs E6 og Rv 159 fra Teisen til Lillestrøm, og langs Rv 163 fra Økern til Lørenskog stasjonsby.