GRØNN MOBILITET

11 T-bane til Lørenskog

T-banen skal forlenges fra Ellingsrud til Lørenskog/Skårersletta. En forstudie skal gi anbefaling av en framtidig trasé, og gi grunnlag for videre planlegging etter plan- og bygningsloven.

Fotocredit: Colourbox

Fotocredit: Colourbox

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Samarbeidet for T-baneforlengelse igangsettes mellom Akershus fylkeskommune/Ruter Statens vegvesen og kommunene Lørenskog og Oslo. 

Fase 2: Aktuelle løsninger, med stasjoner, traseer og kobling til øvrig kollektivtrafikk, avklares i en forstudie. Forstudien skal utarbeides i 2019.

Fase 3: Forstudien skal munne ut i en anbefaling av en framtidig trasé som kan legges til grunn for en politisk sak til respektive politiske organer.

Fase 4: Planarbeid etter plan- og bygningsloven igangsettes.

Tidshorisont

    

Målgruppe

Alle typer innbyggere, særlig de som ofte reiser vestover.

 

Aktører

Akershus fylkeskommune
Ruter
Lørenskog kommune
Oslo kommune

Fordeler

  • Skinnegående transportmidler er forutsigbare og attraktive.
  • T-baneforlengelse fra Ellingsrud til Lørenskog vil være et viktig bidrag til bedring av kollektivtilbudet og redusere biltrafikken.

Idébank

Viktige temaer å få utredet i forstudien er:

  • Stasjonsplassering i lys av gjeldende arealplaner, evt. fremtidige transformasjonsområder, og med hensyn til omstigning til/fra busslinjer.
  • Tekniske og økonomiske forhold, hva er mulig å få til?
  • Gjennomføring, hvilke løsninger lar seg samordne med planlagt byutvikling?
  • Koordinering mot T-banesystemet i Oslo, inklusive baser for vognmateriell og verksted.

Hva gjøres allerede

Fylkestinget i Akershus vedtok 18. juni 2018 å ta konseptvalgutredning (KVU) om kollektivtransport på Nedre Romerike til orientering. Det ble også vedtatt at Planlegging av metro/T-baneforlengelse til Lørenskog/Skårersletta igangsettes i samarbeid med Ruter, Lørenskog kommune og Oslo kommune. Aktuelle løsninger, med stasjoner, traseer og kobling til øvrig kollektivtrafikk, avklares i en forstudie.


På vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har Ruter AS blitt bedt om å gjennomføre denne forstudien. Samarbeidet mellom Akershus fylkeskommune/Ruter, Statens vegvesen og kommunene Lørenskog og Oslo ble igangsatt med et oppstartsmøte i oktober 2018 i regi av Ruter.