GRØNN MOBILITET

14 Fasiliteter ved kollektivknutepunkt

Kommunen kan i samarbeid med kollektivselskapene arbeide med tilgjengelighet, fasiliteter, utforming og informasjon i forbindelse med kommunens stasjoner og holdeplasser. Det kan og etableres “superstoppesteder” ved sentrale stoppesteder. Disse stoppestedene bør ha mange av de samme fasilitetene som man har ved togstasjoner. I Lørenskog vil for eksempel Ahus og Lørenskog sentrum være typiske stoppesteder som kommer under denne definisjonen. 

   

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Opprette dialog med Ruter og Bane NOR for diskusjon av mulige stoppestedsområder som kan oppgraderes

Fase 2: Utrede mulige tiltak og muligheter for gjennomføring. Dialog med utbyggere som bygger ved sentrale kollektivknutepunkt. Bidra til at lokalsentrene forsterkes som knutepunkt for tog og/eller buss.

Fase 3: Gjennomføring for de viktigste stoppestedene

Fase 4: Implementere på resten av de aktuelle stoppestedene

Fase 5: På sikt - etablere et Reisetorg ved Lørenskog terminal (jfr. VPOR)

Tidshorisont

   

Målgruppe

Alle typer innbyggere, særlig de som bruker kollektivtransport til og fra jobb.

 

Aktører

Lørenskog kommune
Bane NOR
Statens vegvesen
Ruter

Utbyggere

Fordeler

Hensikten er å fremme kombinasjonsreiser, hvor tog og buss kombineres med sykkel, gange, bil osv. Hvis det er enkelt og oversiktlig å kombinere tog med buss, bil, sykkel, gange osv., vil flere benytte seg av muligheten til å reise kollektivt og redusere antall bilreiser. På denne måten sikres god tilgang til kollektivtransporten og enklere bytter, både når man skal til og fra tog og buss. Hvis det også er mulig å handle f.eks. matvarer, kan man kombinere flere formål og redusere antall reiser. 

Idébank

Mulige tiltak ved stasjoner og holdeplasser

 • God og enkel adgang til stasjoner
 • Lettfattelig orientering med skiltning og veivisning
 • Gode og enkle muligheter for bytte av reisemiddel (korte overgangsstrekninger m.v.)
 • Samordning og koordinering mellom tog og buss (koordinere kjøreplaner, merking og korte avstander)
 • Leskur med beskyttelse for vær og vind
 • Gode muligheter for sykkelparkering og evt. sykkelhotell
 • Mulighet for innfartsparkering for bil
 • Vurdere mulighet for kommersielle aktører som kafé, kiosk og nærbutikk å etablere seg på eller nær stasjonsområdet

Hva gjøres allerede

 • Planlegging av sykkelhotell ved Lørenskog sentrum bussterminal
 • Planlegging av sykkelhotell ved Lørenskog jernbanestasjon i samarbeid med Bane NOR
 • Plan for helhetlig utvikling av Lørenskog stasjonsområde