GRØNN MOBILITET

15 Prisreduksjon på kollektivtransport

Subsidiere billetter/månedskort for å motivere innbyggere til å reise kollektivt. Kan være rettet mot spesielle innbyggergrupper eller type reiser f.eks. pendlere, ungdom, reiser til fritidsaktiviteter. Et konsept kan utvikles i samarbeid med Ruter, bedrifter, lag og foreninger.

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Kommunen vurderer målgruppe for en ordning med prisreduksjon.

Fase 2: Utforme og drøfte mulighet for tiltak og finanisering i samarbeid med innbyggere, Ruter, eventuelt andre kommuner.

Fase 3: Pilotere en prøveordning

Fase 4: Implementere og utvide hvis prøveordningen er vellykket

Tidshorisont

   

Målgruppe

Alle målgrupper

 

Aktører

Lørenskog kommune
Ruter
Akershus Fylkeskommune
Nedre Romerike
Oslo kommune
Innbyggere
Bedrifter
Lag og foreninger

Fordeler

Økonomi betyr mye for valg av reisemiddel. Tilskudd til utvalgte innbyggergrupper gir muligheten for å motivere en bestemt målgruppe til å reise kollektivt. 

Idébank

Prisreduksjon kan for eksempel innrettes slik:

  • Tilskudd til periodekort til utvalgte innbyggergrupper (eldre, ungdom og studenter osv.)
  • Utvide ordningen med familierabatt (ta med inntil fire barn under 16 år gratis) til å kunne brukes også utenom helg/offentlige fridager.
  • Ordninger tilsvarende "Hjem – jobb – hjem", hvor offentlige etater samarbeider med bedriftene for å få flere grønne arbeidsreiser.
  • Prøveordninger med prisreduksjon for miljøvennlig transport
  • Én pris som dekker flere reisemidler, slik at man lett kan gjøre kombinasjonsreiser med for eksempel kollektiv og bysykkel.