GRØNN MOBILITET

16 Matebuss

Matebusser frakter passasjer fra områder med begrenset passasjergrunnlag til en «stamrute»/høyfrekvente rute. Materutene kan evt. betjenes av mindre busser, og med tiden evt. av førerløse busser. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak om høyfrekvente pendlerbusser med få stopp.

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Kartlegge og utrede aktuelle strekninger for matebusser og pendlerbusser med få stopp i samråd med Ruter

Fase 2: Pilotere prøvestrekninger

Fase 3: Implementere matebusser hvis pilotering viser gode resultater

Tidshorisont

   

Målgruppe

Alle målgrupper, særlig de som reiser mye internt i kommunen eller pendler ut av Lørenskog.

 

Aktører

Lørenskog kommune
Ruter
Private aktører/bedrifter

Fordeler

Det oppnås en bedre tilgjengelighet, samtidig med at det er mulig å prioritere høy frekvens på de rutene med størst passasjergrunnlag. Dette betyr bedre tilgjengelighet og kortere tid mellom avgangene.

Idébank

Følgende strekninger på tvers i kommunen kan være aktuelle for matebusser:

Lørenskog sentrum – Lørenskog stasjon
Rasta – Lørenskog sentrum
Lørenskog sentrum – Fjellhamar
Lørenskog sentrum – Ødegården
Lørenskog stasjon – Vinterparken

Hva gjøres allerede

Lørenskog kommune har god og jevnlig dialog med Ruter om forbedringer av kollektivtilbudet. Lørenskog kommune deltar i flere regionale og internasjonale samarbeidsnettverk om viktige transportforbindelser, blant annet Bybåndssamarbeidet og  Interreg-prosjektet Autobus, der selvkjørende busser testes på utvalgte strekninger.