GRØNN MOBILITET

Miljøvennlig bilbruk

For å oppnå målene for er det grunnleggende fokus for temaet å redusere og optimalisere biltrafikken innenfor, samt til og fra Lørenskog. Tiltakene handler om:

  • Ha flere ladestasjoner for el-biler
  • Få bildeling i Lørenskog
  • Endre parkeringsnorm, prioritere parkering for sykkel i tettbygde områder
  • Parkering i kanten av tettbygde områder og ved kollektivknutepunkt
  • Tilrettelegge for at mange velger å gå og sykle i de tettbygde områdene
  • Lav hastighet i tettbygde områder.
  • Barn og ungdommer blir som utgangspunkt ikke kjørt i bil til skole og omfanget av kjørsel til idrett reduseres. Det skjer ved å tenke nytt om muligheter for parkering kombinert med tiltak for kollektivtrafikk og sykkel/gange.
  • Fokus på bildeling og samkjøring.