GRØNN MOBILITET

30 Parkering

I arbeidet for å etablere trivelige sentrumsområder vil det være behov for å redusere biltrafikken. Sentrumsområdene skal samtidig være tilgjengelig med bil for de som har behov for det. Regulering av parkering og vurdering av betalingsparkering er mulige tiltak. I forbindelse med nybygg eller omdisponering av eksisterende arealer, kan antallet parkeringsplasser reduseres. På denne måten begrenses muligheten for å parkere med personbil, og det blir redusert biltrafikk inn i sentrum. En kan også vurdere å innføre betalingsparkering. Parkeringsregulerende tiltak må kombineres med bedre tilbud til gående og syklende, inklusive et bedre kollektivtilbud.

   

Hva vi skal gjøre

Nye parkeringsplasser:

Fase 1: Lørenskog kommune reviderer kommunens parkeringsnorm.

Fase 2: Ny norm implementeres i kommunen. Denne vil gjelde for alle nye parkeringsplasser. Parkeringsnorm må ivareta behovet gjesteparkering og blant annet parkering for funksjonshemmede.

 

Regulering og avvikling av parkering:

Fase 1: Kommunen tar en gjennomgang og kartlegging av offentlige og private parkeringsplasser i kommunen

Fase 2: Kommunen oppretter en god dialog med de private bedriftene og parkeringsaktørene i kommunen, for at alle skal spille på lag i prosessen.

Fase 3: Kommunen og private aktører drøfter om det finnes parkeringsplasser som ikke har fullt utnyttet sitt potensial (parkeringsplasser på kjøpesenter står tomme på kvelden, idrettsanlegg står tomme på dagtid osv.).

Fase 4: På bakgrunnen av gjennomgangen lager kommunen en plan for hva som er nødvendig parkeringsdekning i kommunen, og hvilke plasser som eventuelt kan fjernes eller benyttes som sambruksplasser, samt vurderer betalingsparkering.

Fase 5: Endring av parkeringsstrukturen gjennomføres i henhold til planen.

Tidshorisont

    

Målgruppe

De som bruker bil på korte reiser, særlig innad i kommunen

 

Aktører

Lørenskog kommune
Parkeringsselskap
Handel og Næring

Fordeler

Færre biler gir mindre støy, bedre luft og tryggere utemiljø. For å redusere biltrafikken i Lørenskog, vil det være et effektivt hjelpemiddel å regulere tilgjengelige parkeringsplasser. Reguleringen kan være både avvikling av plasser, endring av parkeringsnormer, samt tidsregulering og betaling ved allerede eksisterende plasser.

Parkering er et sterkt styringsverktøy for å redusere og regulere biltrafikken. I boligområder kan redusert parkeringsdekning bety at man avstår fra å kjøpe bil, eller å kjøpe bil nummer to. I byområder kan det få folk til å velge gange, sykkel eller kollektivtrafikk i stedet for å ta bilen.

Parkeringsnormer og maksnormer for bilparkering er viktige redskap for å sikre en regulering av biltrafikken i et område. Det er velkjent at tilgjengeligheten av bilparkering har stor innflytelse på transportmiddelvalget.

Idébank

 • Redusere antall parkeringsplasser, eksisterende og fremtidig
 • Revidere gjeldende parkeringsnorm
 • Fastsette antall parkeringsplasser i utbyggingsområder på bakgrunn av normene i kommuneplanbestemmelsene, beliggenhet og kollektivtilgjengelighet
 • Etablere parkering i kjellere ved nye utbyggingsområder; kan gi høyere terskel for bruk av bil
 • Vurdere betalingsparkering
 • Innføre P-avgift på besøksparkering for næring og boligselskaper
 • Endre parkeringsnorm for næring og kontorer
 • Reservere plasser for elbil og bildelingsordninger som beboere i området kan benytte
 • Nye reguleringsplaner i sentrumsområdet skal ha krav om parkeringsplasser for bildeling
 • Erstatte eksisterende parkeringsplasser med fleksi-plasser for bildeling

Hva gjøres allerede

 • Fjerning av kommunale parkeringsplasser i sentrumsområdet og etablering av grønne områder.  Tilsammen 137 parkeringsplasser på Grønn Campus Kjenn er fjernet og blir erstattet med fotball, volleyball, basketball, pump track BMX, skiløype, skøytebane, pétanque og treningspark. Idéen er å skape en trygg grønn aktivitetsspark som kan stimulere til fysisk aktivitet for folk i alle aldre. Plasseringen midt i sentrum gjør at man kan komme seg dit uten bil.