GRØNN MOBILITET

33 Trafikkregulering

Valg av trafikkregulering er et kompromiss mellom hensynet til framkommelighet for ulike trafikantgrupper og hensynet til trafikksikkerhet, tilgjenge­lighet, miljøforhold m.v. Trafikkregulering gjør det mulig å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for de myke trafikantene i et gitt område, og henvise bilistene til andre ruter. 

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

   

Hva skal vi gjøre

Fase 1: Velge ut aktuelle områder og gjennomføre en trafikkanalyse for å vurdere hvilke trafikkreguleringstiltak som vil gi best effekter

Fase 2: Underveis i prosessen er det viktig å opprette kontakt med alle brukergrupper, særlig næringstransport og myke trafikanter for å få en samordnet plan

Fase 3: Implementere tiltakene som man har kommet frem til å trafikkvurderingene

Tidshorisont

   

Målgruppe

Bilister generelt

De som bruker bil på korte reiser, særlig innad i kommunen

 

Aktører

Lørenskog kommune
Akershus fylkeskommune
Statens vegvesen

Næringsliv, drosjenæring

Beredskapsetater

Fordeler

Fysiske tiltak kan være med på å regulere trafikken og skape insentiv til å skifte transportform. Det kan eksempelvis gjennomføres fysiske tiltak som gjør det enklere og tryggere å være syklist og bruke kollektiv transport, slik at bilkjøring kan reduseres.

Gatene blir sikrere å ferdes i for myke trafikanter. Trafikkregulering kan bidra til å flytte bilister over til miljøvennlige transportmidler, da det blir enklere og tryggere å gå og sykle.

Idébank

Trafikkregulering kan bestå av et eller flere tiltak.

  • Stengning av veier
  • Innsnevring av veier
  • Enveiskjørte veier
  • Redusert fart på det kommunale veinettet
  • Bilfrie soner
  • Restriksjoner for særskilte kjøretøy
  • Rushtidsbommer
  • Transportkorridorer for næringstransport

Trafikkregulerende tiltak kan også innebære å tilrettelegge bedre for bussfremkommelighet ved hjelp av bussprioritering. Dette kan være i form av signalprioritering og kollektivfelt. Dette bør også ses i sammenheng med utbyggingen på Skårersletta med tanke på trafikkregulering og all trafikk dette området skaper.

Hva gjøres allerede

  • Utarbeidelse av gatebruksplan for Lørenskog sentrum, med mulighet for å vurdere ulike prioriteringstiltak, i dialog med næringsliv og innbyggere (2019)
  • Planlegging av bygate i Skårersletta, med mulighet for å gjennomføre trafikale tiltak.