GRØNN MOBILITET

34 Samkjøringsplasser og innfartsparkering

For å støtte opp under samkjøring kan kommunen opprette samkjøringsplasser i byens periferi, ved store infrastrukturårer som motorveier og overordnede trafikkerte veier. Likeledes kan innfartsparkeringsplasser etableres ved kollektivknutepunkter som ikke ligger sentralt.

    

Hva skal vi gjøre

Fase 1: Vurdere behovet for samkjøringsplasser og innfartsparkeringer i kommunen

Fase 2: Utarbeide plan for samkjøringsplasser og innfartsparkering i kommunen

Fase 3: Opprette enkelte testpunkter for å kartlegge behovet

Fase 4: Implementere alle de aktuelle plassene i henhold til planen

Tidshorisont

  

Målgruppe

Bilister generelt

De som bruker bil på korte reiser, særlig innad i kommunen

 

Aktører

Lørenskog kommune

Ruter, Statens vegvesen, Bane NOR
Handel og Næring

Fordeler

Med samkjøringsplasser er det enkelt å parkere bilen (eller sykkel) ved motorveien, og fortsette reisen sammen med en samkjøringsmakker. Slike tiltak må imidlertid vurderes opp mot den planlagte og ønskede arealbruken i området. De må også vurderes opp mot alternative tiltak som matebussruter, sykkelparkeringsanlegg osv.

Innfartsparkering ved kollektivknutepunkt gjør det mulig å reise kollektivt på deler av strekningen for reisende som må bruke bil på del av reisen, f.eks. ved levering av barn i barnehage, eller hvis man bor langt unna tog og buss.

Idébank

Samkjøringsplassene skal være godt belyste, det skal være enkel tilgang til dem og de kan eventuelt også utstyres med toalettfasiliteter, sykkelparkeringsmuligheter, mulighet for tankning av drivstoff osv. Etablering av samkjøringsplasser bør ledsages av en samkjøringskampanje som setter fokus på gevinstene ved samkjøring og de nye mulighetene samkjøringsplassen legger til rette for. Det kan også opprettes enklere på-avstigningslommer av typen "Kiss and Ride" i nærhet av viktige institusjoner som sykehus, skoler og arbeidsplasser, som for eksempel Ahus og Lørenskog hus.

I tilknytning til store institusjoner og arbeidsplasser kan en del av det etablerte parkeringsarealet reserveres til biler som inngår i en samkjøringsordning. Tiltaket kan gjennomføres med skilt oppsatt ved de gjeldende plassene eller ved annen merking. De reserverte plassene kan, for å øke effekten, være noen av byens mest attraktive p-plasser. På denne måten viser kommunen en prioritering av de mer bærekraftige transportformene.

Tiltaket kan også lages som en innfartsparkeringsordning i forbindelse med eksisterende parkeringsanlegg ved f. eks. Lørenskog stasjon. Dette kan være en fordelaktig løsning for innbyggerne, særlig med tanke på de nye bomsnittene som etableres ved Lørenskog grense i 2019. Det bør også vurderes muligheten for at enkelte av parkeringsplassene på Metro på ettermiddag/kveldstid kan benyttes som innfartsparkering.

Hva gjøres allerede

  • Akershus fylkeskommune har utarbeidet strategi for innfartsparkering.
  • Fylkeskommunen finansierer innfartsparkering ved Lørenskog stasjon i form av sykkelhotell (Bane NOR) i 2019
  • Akershus fylkeskommune tildeler midler til Statens vegvesen i årene 2019-2022 til plan for innfartsparkering