GRØNN MOBILITET

Slik vil vi jobbe med tiltakene

Noen av tiltakene er konkrete og kan settes i gang raskt. Andre tiltak krever mer planlegging og samarbeid med andre før de kan settes på lufta. Noen tiltak er finanisert, mens for andre må det skaffes finanisering via prosjektmidler eller som en del av kommunens budsjettprosess. Felles for tiltakene er at det må jobbes på både kort og lang sikt.

 

Nedenfor finner du noe av det som blir vurdert når vi skal jobbe videre med tiltakene.

Et prinsipp med 10-minuttersby er å få flere til å sykle og gå på korte turer. En 10-minuttersby er en by med en maksimal avstand mellom bolig og byens funksjoner på 10 minutter med sykkel eller gange.

En kompakt by med mange gående og syklende vil være med på å skape et mer attraktivt byliv, aktive innbyggere og et bedre miljø. Sykkel og gange vil være det helt naturlige valget og dermed blir det enklere å få til denne transformasjon fra mye bilbruk til aktiv transport.

En kompakt by med korte avstander vil også være tidsbesparende for de reisende og vil hjelpe til med foreldrenes "tidsklemmer". Både fordi de selv kommer fortere frem, men også fordi barna selv kan gå/sykle til aktiviteter. Barna blir i tillegg mere frie og grunnen for en aktiv livsstil er lagt.

I kombinasjon med 10-minuttersbyen kan også kommunen skape “walkable cities”, hvor byrommet er fotgjengervennlig og inviterer til liv og aktivitet. I arbeidet med å skape attraktive og fotgjengervennlige byer og byrom, er utgangspunktet mennesker og deres skala, sanser, bevegelsesmønstre, referanser og interaksjon med omgivelsene. Grønne, visuelt pene og livlige gater og byrom får oss til oftere å velge benene som transportmiddel. Jo mer folk går, desto mer liv er det mellom bygningene, og liv gjør byen attraktiv og gir mer salg i butikkene.

10-minutters byen kan kombineres og styrkes med bilfrie områder. Dette får man til ved å ha en god sammenheng mellom arealstrategi og planer for kollektivtrafikk, sykkel og gange, samt ikke minst parkering.

Kartet under viser gangavstand på 10, 15 og 20 minutter fra satsningsområdene i Lørenskog kommune.

I dag er 40 % av alle bilreiser i Lørenskog kommune på under 1 km og det er svært få som sykler. Dette er motsatt av målet for grønn mobilitet. Avstand har stor innvirkning på valg av transportmiddel. I de tettbygde områder vil man at reisene primært skal gjøres med sykkel og gange. Dette er reiser opp mot 5 km. Reiser over 5 km kan gjøres med sykkel, kollektivtransport eller bil. Én type transportform er ikke nødvendigvis svaret på hvordan man skal forflytte seg. Kanskje kan kombinasjonen av flere midler på den enkelte reise samlet sett gi den beste reisen. Å endre transportvaner kan være å bli mer bevisst på å bruke rett transportmiddel på rett sted!

Trafikksikkerhet er en viktig forutsetning for at flere skal velge å gå eller sykle. Dette gjelder i særlig grad for barn. Det er viktig at både opplevd og faktisk sikkerhet er høy.

Basert på både erfaringer og medvirknings­prosessen ser vi at trafikksikkerhet og opplevelsen av trygghet er noe av grunnen til at foreldre ikke vil la barn sykle og gå til trening og skole. Med god trafikksikkerhet på skolevei og i skoleområdet vil man kunne klare å redusere omfanget av barn og ungdommer som blir kjørt til skole og idrett.

Trafikksikkerhet handler både om å tilrettelegge for gode løsninger for gang og sykkel, men også restriktive tiltak for biltransporten. Flere av tiltakene har gode effekter innenfor begge områder.

 

Transportvalg handler mye om vaner og holdninger.  Det er derfor viktig at man i kombinasjon med de fleste tiltak har fokus på holdningskampanjer, slik at de reisende har mulighet og lyst til å endre sine vaner.

Holdningstiltak som inspirerer til miljøvennlige reisevalg må sees i sammenheng med både infrastruktur­prosjekter og annen tilrettelegging. Da skapes en synlighet og merverdi av tiltakene.

Når man skal gjennomføre tiltak er det viktig å ha fokus på både det som oppmuntrer til og tvinger frem endringer. Det kalles ofte gulrot og pisk, og det bør være en kombinasjon av restriktive tiltak og tiltrekkende tiltak. Pisktiltak vil for eksempel gjøre privatbil mindre attraktiv å bruke, mens gulrottiltak vil gjøre andre transportformer mer attraktive. Det er en gjensidig avhengighet mellom tiltakene og begge trenger å inngå for å oppnå maksimal effekt. Det er imidlertid viktig å tenke igjennom hvordan man balanserer pisk og gulrot, da for mange restriksjoner kan oppleves som svært begrensende for brukerne dersom man ikke får et alternativ. Dette kan føre til at det skapes en generell motstand mot grønn mobilitet.

Flere av tiltakene som foreslås i forbindelse med mobilitet er tiltak som ikke er like avhengig av når de iverksettes som for eksempel bygging av sykkelhotell. Andre tiltak er imidlertid helt avhengig av oppstarts- og gjennomføringstidspunkt som for eksempel ved bompengeinnføringen ved Lørenskog grense samt nytt kollektivtilbud fra sommer 2019. 

[5.1.2] Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 Revideret 2018, Odense kommune