GRØNN MOBILITET

Vedtak og medvirkning

Arbeidet med mobilitetsplanen startet i april 2018. Forslag til plan var ute til høring i februar 2019. Alle råd og utvalg i kommunen behandlet saken før den ble vedtatt av Kommunestyret i april 2019. Her er lenke til saksdokumentene til Kommunestyret, sak 41/ 2019. 

Underveis ble det utført en rekke aktiviteter for å få kunnskap om innbyggerne og næringslivets mobilitetsutfordringer og –behov og få frem forslag til tiltak som kan legge til rette for miljøvennlige reiser. I tillegg ble medvirkningsprosessen brukt til å skape engasjement og forankre tiltakene. Denne prosessen ga mange innspill som i stor grad har bidratt til å utvikle og utforme den endelige planen.

Medvirkningsprosessen har bestått av bred involvering av både organisasjoner, innbyggere, nabokommuner og regionale instanser. Det har vært lagt vekt på å nå alle befolkningsgrupper  unge og eldre, yrkesaktive og pensjonister.

Hovedaktivitetene for medvirkning var følgende:

Strategisk workshop: I starten av arbeidsprosessen ble det gjennomført en workshop for å drøfte muligheter og utfordringer for grønn mobilitet med fagpersoner og organisasjoner som har ulike innfallsvinkler og kompetanse på temaet. Mål for dagen var å skape en felles plattform for videre arbeid og drøfte hvilke temaer som burde vektlegges i Temaplan for grønn mobilitet. Prosjektgruppe, styringsgruppe, referansegruppe, politikere, regionale instanser, nabokommuner, Ruter, representanter for organisasjoner og næringsliv deltok på workshopen.

Mini-Reisevaneundersøkelse (mini-RVU): Det er gjennomført en reisevaneundersøkelse for Lørenskog kommune våren 2018 med 938 respondenter. Respondentene har svart på spørsmål om transportvaner og hva som må til for å bruke grønn transport i høyere grad enn i dag. Respondentene var svært engasjerte, og det er mottatt fritekstsvar fra over halvparten av deltakerne. Respondentene var bredt representert, men med en overvekt blant dem i alderen 40 til 59 år. Undersøkelsen viser at det er forhold som trekker i ulike retninger når det gjelder transportvaner. Likevel står det klart at det er mange som bruker bilen i Lørenskog kommune også på korte turer. Samtidig var det mange som hadde gode idéer til hvordan Lørenskogs befolkning kan få grønnere reisevaner. 

Fokusgruppeintervju: Gjennom fokusintervju fikk vi innspill fra sentrale målgrupper om hvordan det kan tilrettelegges for grønn mobilitet i Lørenskog kommune. Samtidig fikk vi innsikt i barrierer og mulige handlingsrom for tiltak. De aktuelle målgruppene var personer og grupper med ulike behov og holdninger rundt mobilitet i og gjennom Lørenskog kommune. Disse ble valgt ut:

 • Politikere
 • Pendlere
 • Person- og varetransport
 • Hverdagsreisende

Opplev Lørenskog – Mobilitetsuka: I forbindelse med den europeiske mobilitetsuka hadde Lørenskog kommune flere arrangementer for å engasjere innbyggerne innenfor temaet grønn mobilitet. Aktiviteter som ble gjennomført var blant annet:

 • Sykkelbane, gåtur med søppelplukking og guidet sykkel/historietur
 • Ideathon - lynforedrag og debatt
 • Besøk av selvkjørende buss som innbyggerne kunne prøve
 • Muligheter for å bli bedre kjent med kollektivtilbudet i Lørenskog. Ruter hadde stand og hjalp innbyggerne med å finne beste og raskeste rute med kollektivtransport.
 • Sykkelverksted, quiz, stands og aktiviteter
 • Demonstrasjon av el-sykler og nye elektriske busser

Ideathon - Lynforedrag og debatt: I forbindelse med mobilitetsuka ble det gjennomført et ideathon med lynforedrag med etterfølgende debatt. Lynforedragene ble holdt av eksperter innenfor temaet ny mobilitet. Følgende foredrag ble holdt:

 • Oslos bysykkelordning: Hvordan kan man få flere til sykle til jobb, fritidsaktiviteter eller trening?
  Johan Høgåsen- Hallesby, CTO i Urban Infrastruchture.
 • Kan Ruter redde oss ut av tidsklemma?
  Claes Kanold fra Mobilitetstjenester, Ruter
 • HjemJobbHjem – planlegging av hverdagsreiser
  Espen Strand Henriksen, mobilitetsutvikler i Kolumbus.
 • «Den siste personen som tar lappen er allerede født.»
  Are Knutsen, direktør tjenesteutvikling og innovasjon i Bertel O. Steen

Opplev Lørenskog – medvirkning fra barn og unge: 6.klasse på Luhr skole og 9. klasse på Kjenn skole ble invitert til å bruke appen Experience Fellow for å registrere sin reiserute fra skolen til et gitt målpunkt. Underveis på turen skulle de merke av fem punkter og beskrive hva som er bra, dårlig, skummelt osv. Det var også mulig å ta video og legge bilder inn i appen. Registreringene ble fulgt opp med en halvdagsworkshop hvor barna og ungdomsskoleelevene jobbet med tiltak som de mente ville være med på å skape bedre grønn mobilitet i kommunen.

Midtveisworkshop med mobilitetsspill: Hensikten med midtveisworkshopen var å presentere foreløpig arbeid og legge til rette for medvirkning i forbindelse med mobilitetstiltak.

For å få en kreativ prosess rundt utarbeidelse av mobilitetstiltak ble det valgt å bruke Mobilitetsspillet, et spill utviklet av COWI. Gjennom spillet prioriteres og diskuteres mobilitetstiltak. Deltakerne på workshopen var spesielt invitert fra Lørenskog kommune og besto av representanter for alle fagområdene i Lørenskog kommune, samt flere kommunale, regionale og statlige instanser og ulike organisasjoner i kommunen.

Barnas kommunestyre spilte mobilitetsspill og ble overrasket over hvor mange måter man kan arbeide med mobilitet.

Mobilitetsspillet ble gjennomført med fire grupper, med 6-8 deltakere på hver gruppe. Tilsvarende medvirkning ble også benyttet i Barnas kommunestyre. Workshopen ga deltakerne innblikk i den store verktøykassen som kan benyttes for å nå de ambisiøse målene om nullvekst i biltrafikk. Samtidig fikk vi verdifulle innspill til hvordan verktøykassen med tiltak bør prioriteres i Lørenskog dersom vi spør de som jobber med eller er avhengig av en god mobilitet i Lørenskog kommune.

 

Høring. Forslag til Plan for grønn mobilitet var på høring i februar. Det kom mange innspill fra både innbyggere og eksterne høringsinstanser. Kommunen brukte Facebook og møtte innbyggere på kjøpesentre og idrettshall for å fortelle om og få tilbakemelding på planen. Alle innspill er samlet her. 

Foto: Tone Ruud Sjølie Romerikes Blad

Foto: Tonje Ruud Sjølie, Romerikes Blad

Planen lå ute til offentlig høring i februar 2019. Etter endt høring og vurdering av innspillene ble aktuelle innspill vurdert før planen ble ferdigstilt og lagt frem til politisk behandling i alle råd og utvalg. 

Det ble foreslått å prioritere 15 av de 34 tiltakene. Kommunestyret vedtok å prioritere ytterligere ett tiltak. Se her for å lese om de prioriterte tiltakene.

For noen av tiltakene er kostnader og effekter forholdsvis godt kjent, mens andre må vurderes nærmere før de kan prioriteres i fremdriftsplaner og budsjetter.

For de fleste tiltakene er det mange aktører som må samarbeide for å nå målene om grønn mobilitet i Lørenskog. Ikke minst er virkninger av kollektivsatsingen i stor grad avhengig av tiltak og virkemidler i samarbeid med Ruter. God dialog med de aktuelle aktørene er viktig, slik at man kan ha en god prosess for de aktuelle tiltakene. Dette gjelder både mellom Lørenskog kommune og eksterne aktører, men også internt i kommunen.

Lørenskog kommune består av flere avdelinger, og alle avdelingene må bidra for at tiltakene skal gjennomføres. Avdeling for strategi og samfunnsutvikling har ansvaret for oppfølgning og koordinering av planen, men de andre avdelingene, særlig i teknisk sektor, er viktig for å gjennomføre tiltakene.

For at planen skal bli godt forankret er det gjennomført en planprosess med involvering og medvirkning av både innbyggere, næringsliv, organisasjoner, nabokommuner, transportetater og andre regionale og statlige instanser.

Underveis i planarbeidet har det vært lagt stor vekt på medvirkningsprosessen for å få så mange innspill som mulig inn i det endelige resultatet. Medvirkning og arbeidsprosessen er beskrevet under menyvalget Medvirkningsprosess. 

Kommunestyret vedtok Plan for grønn mobilitet i møte 03.04.2019 med 16 prioriterte tiltak:

Her kan du lese saksfremlegget til og vedtaket i Kommunestyret. 

I planprosessen ble planen politisk forankret gjennom følgende:

Strategisk workshop

 •  1. juni 2018

Orienteringssak Temaplan grønn mobilitet i Lørenskog kommune – oppstart av planarbeidet

 • Muntlige orienteringer i klima-, økologi- og samferdselsutvalget (KØS) 6. juni (sak 038/18) og Formannskapet 13. juni (sak 048/18) 2018

Muntlig orientering om Interregprosjektet Autobus og Mobilitetsuka etterfulgt av workshop vedrørende Ruters planlagte busstilbud i Lørenskog i 2019

 • KØS 29. august 2018

Mobilitetsuka – arrangement med aktiviteter og debatt

 •  16.-22. september 2018

Muntlige orienteringer om mobilitetsuka

 • Rådmannens ledergruppe 18. september 2018
 • Formannskapet 19. september 2018

Workshop med bruk av Mobilitetsspillet for utvelgelse og prioritering av tiltak

 •  31. oktober

Muntlige orienteringer om status i arbeidet med grønn mobilitet

 • KØS 20. november 2018
 • Formannskapet 28. november 2018