GRØNN MOBILITET

Visjon og mål

Lørenskog kommune har følgende visjon: Lørenskog – sunn, grønn og mangfoldig. Denne visjonen innebærer at kommunen skal ha en høy miljøprofil slik at utviklingen i Lørenskog blir bærekraftig og miljøvennlig. 

Visjonen og dens prinsipper er videreført både i Lørenskog kommuneplan 2015–2026 og Temaplan klima og energi 20172026. Disse planene er grunnlaget for den videre utviklingen av plan for grønn mobilitet for Lørenskog kommune. Planen bygger opp under nasjonale, regionale og lokale mål om at all vekst i persontransport skal tas med kollektivreiser, sykkel og gange. Den skal bidra til å øke fokuset på miljøvennlig mobilitet og samordne areal- og transportplanleggingen i kommunen. Videre skal planen vise vei for mer miljøvennlig mobilitet i hele Lørenskog og peke på hvordan kommunens innbyggere, næringsliv og offentlige aktører kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. Vi ønsker å reise miljøvennlig i Lørenskog. Et overordnet mål er å klare å ta all økning i persontransport med miljøvennlige transportmidler og ha en transportfordeling hvor gange og sykkel utgjør hovedandelen av reisene i kommunen. Dette oppnår vi ikke i dag eller i morgen, men er et langsiktig mål.

I dette kapittelet kan du lese målene for vårt arbeid med grønn mobilitet, hvilke utfordringer og muligheter som finnes i Lørenskog i dag og hva vi allerede gjør: