GRØNN MOBILITET

Lørenskog på vei

Lørenskog kommune har vedtatt å arbeide for en bærekraftig utvikling og bruke «føre var»-prinsippet i all kommunal planlegging. Kommunen jobber også for å minske utslipp og bidra til å oppfylle nasjonale utslippsmål. I den forbindelse har Lørenskog kommune allerede iverksatt flere prosjekter på mobilitet, i tillegg til plan for grønn mobilitet.

Føringer og planer

Lørenskog kommune har utarbeidet flere planer og strategier som danner et godt grunnlag for grønn mobilitet. Følgende planer er utarbeidet/er under arbeid (planene er beskrevet ytterligere i kapittelet Føringer og planarbeid):

 • Kommuneplan for Lørenskog 2015–2026 med arealstrategi og fortettingsstrategi
 • Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for Lørenskog sentralområde, 2017
 • Temaplan Klima og energi 20172026

Inspirasjon og innovasjon

I forbindelse med den europeiske mobilitetsuka høsten 2018 hadde Lørenskog kommune flere arrangementer for å informere og skape engasjement rundt grønn mobilitet.

Kommunen har deltatt i et prøveprosjekt med selvkjørende buss som innbyggerne kunne prøve i Mobilitetsuka.

Fortetting og gode forbindelser

Gjennom fortettings- og arealstrategien i kommuneplanen arbeider Lørenskog med å skape sammenhengende mobilitet ved å satse på sine fem geografiske utviklingsområder og mobilitet mellom disse. 

Kollektivtransport

I juli 2019 vil det komme nye busslinjer og ny rutestruktur i Lørenskog. I tillegg til nytt rutesystem skal det også settes inn i alt 39 elbusser på Nedre Romerike. Videre skal løsninger for t-baneforlengelsen til Lørenskog utredes i 2019. 

Gå og sykle

Lørenskog jobber stadig med å forbedre tilbudet for syklister og fotgjengere. Følgende tiltak har blitt gjennomført for gang og sykkeltransport:

 • Flere av skolene har hatt følgevennordninger, og i november 2018 var dette også tema på barn og unges kommunestyre. I møtet ble skolene oppfordret til å diskutere dette i elevrådene og eventuelt sette i gang tiltak på sine skoler.
 • Det er bevilget penger til å bygge sykkelhotell ved Lørenskog terminal.
 • Statens vegvesen har sett på muligheten for sykkelekspressvei. Dette er foreløpig på planstadiet.
 • Opphøyde sykkelfelt på Skårersletta som del av helt nytt veiprofil.
 • Utnevning av sykkelambassadører som skal bruke miljøvennlig transport og dele sine erfaringer gjennom blogginnlegg via kommunens hjemmeside.

Miljøvennlig bilbruk

 • Skårersletta skal utvikles til gate hvor gående og syklende prioriteres.
 • Kommunen har igangsatt støtteordning for el-lading i borettslag.
 • Det planlegges flere ladestasjoner for el-bil.