GRØNN MOBILITET

Mobilitetsutfordringer

Lørenskog er en kommune i stor vekst, og det kan by på både utfordringer og muligheter i fremtiden. Dagens kommune er mange steder lagt opp etter bilens premisser, noe som ikke fremmer miljøvennlig transport. Hovedutfordringene kommunen har i sammenheng med mobilitet i dag og i fremtiden, vil være følgende:

  • Boligutbygging og befolkningsvekst – Skaper et behov for mer effektive transportløsninger.
  • Holdninger, bilkjøring og trafikksikkerhet – Det oppleves enkelt og trygt å velge bil.
  • Korte reiser innad i kommunen – Bilen brukes mye på reiser som kan være grønne.
  • Kjøpesenterbyen – Mye transport til kjøpesenter med godt parkeringstilbud.
  • Transportkrevende virksomheter – Kommunen har flere viktige, transportkrevende bedrifter.

I Lørenskog kommune er det planlagt en stor utbygging av boliger, og det er forventet en høy befolkningsvekst i årene fremover.  Befolkningsveksten vil skape en kraftig økning i transportbehovet og det vil bli en utfordring å håndtere denne veksten, både med tanke på trafikkavvikling og målet om at veksten skal tas med miljøvennlig transport.

   

Det er svært viktig for kommunen å ha god styring av utbyggingsprosjektene slik at disse kan knyttes opp mot grønn mobilitet. I utbyggingsområder må utforming av gang- og sykkelvegnett, parkering  for bil og sykkel, tilrettelegging for bildelingsordninger, ladestruktur for el-biler, varelevering skje slik at transportbehovet blir lavest mulig og at grønn mobilitet prioriteres.

En stor del av byveksten skjer rundt Skårer, et område som per i dag ikke har et skinnebasert transporttilbud. På bakgrunn av dette kan det blir en utfordring å skape et kollektivtilbud som har høy kvalitet og høy frekvens i tiden frem til at t-banen blir forlenget til Lørenskog. Tilsvarende utfordringer ser man også ved Lørenskog stasjonsområde og rundt de resterende utviklingsområdene i kommunen. Selv om boligutbyggingen er noe lavere der enn på Skårer, vil man kunne møte på transportutfordringer også i disse områdene. 

Gjennom intervjuer og undersøkelser kommer det frem at bilen er hyppig benyttet i Lørenskog kommune, både i forbindelse med arbeid og skole og aktiviteter på fritiden. Det antas at det er spesielt mye kjøring i barnefamilier til skole og fritidsaktiviteter. Det er lite samkjøring så hver familie kjører stort sett sin egen bil. I tillegg er det et inntrykk at en del barn og unge har en holdning til å bli kjørt til skole og fritidsaktiviteter.

Høy bilbruk henger også tett sammen med parkeringstilbudet i kommunen. Når Lørenskog sentrum er lagt til rette både for kjøring og parkering er det meget enkelt for innbyggerne å bruke bil. Per i dag er det få bilbegrensende tiltak som eksempelvis parkeringsavgift og reduserte parkeringsarealer. Dette fører til at bilen også brukes på korte turer der man i utgangspunktet kunne benyttet andre transportmidler.

Det er svært mange tilgjengelige parkeringsplasser ved kjøpesentrene, og mange ansatte har gratis parkering på arbeidsplass. Den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen viser til at gratis parkering har avgjørende betydning for valg av bilen som transportmiddel.

"Tidsklemma" og viktigheten av å rekke aktiviteter etter jobb oppgis ofte som årsak til man velger bil fordi det er tidsbesparende.

Bekymring for trafikksikkerhet oppgis som en av årsakene til å kjøre barn til skole og aktiviteter. Dette kan skape en ond sirkel, da mye kjøring skaper køsituasjoner og gir enda dårligere trafikksikkerhet for de som faktisk ønsker å gå og sykle.

Generelt er mye av veinettet i Lørenskog utformet på bilens premisser. Dette gjør at biltrafikken skaper utfordringer for gående og syklende, og medfører et bymiljø som kan være lite attraktivt for opphold og aktivitet. For å kunne ta den kommende transportveksten med miljøvennlige transportmidler er det nødvendig med endring av veisystemet i områder hvor fotgjengere og syklister skal prioriteres.

Registrering av reisevaner basert på fra Ruters markedsinformasjonssystem (MIS) viser at en svært stor andel av korte reiser internt i Lørenskog gjøres med bilen. Som nevnt over er dette ofte reiser til aktiviteter og skole, og reisemiddelvalget kommer i hovedsak av at det er for enkelt å benytte bilen. En annen grunn er at det tar tid å reise på tvers i kommunen med kollektivtransport. Eksempelvis vil en reise fra Fjelltunveien (nord for Fjellhamar) til Skårersletta ta cirka 36 minutter med kollektivtrafikk. Dette er en strekning det kun tar cirka 15 minutter å sykle, og 10 minutter å kjøre med bil.

Mye av handelsvirksomheten foregår på de store kjøpesentrene Metro og Triaden. Store kjøpesenterfunksjoner skaper mye trafikk, også fra nabokommuner. God tilgang til gratis parkering på sentrene i Lørenskog gjør det enkelt å benytte bil, også for de som bor nært.

På grunn av Lørenskogs geografiske plassering, med nærhet til flere store transportårer, har kommunen blitt et attraktivt sted å etablere transportskrevende virksomheter. Flere av disse virksomhetene har transport av store enheter, med spesialkjøretøy gjennom hele døgnet. Flere bedrifter har transport hvor det ikke er mulig å benytte andre kjøretøy enn bil på grunn av krav til varelevering.

Mange ansatte arbeider skift og har ikke mulighet til å benytte seg av kollektivtransport på grunn av dette. Disse transportkrevende virksomhetene er en utfordring for lokalmiljøet i Lørenskog, da de både skaper støy, gjør veiene utrygge og skaper et mindre attraktivt bymiljø. Det er viktig at man blir enige om hvordan transportbehovet skal løses i samråd med bedriftene. Bedriftene må forholde seg både til nasjonale krav og forhold som påvirker deres konkurranseevne.