GRØNN MOBILITET

Visjon for grønn mobilitet

Gjennom arbeidet med plan for grønn mobilitet i Lørenskog er det laget følgende visjon:

I Lørenskog reiser vi miljøvennlig!

Visjonen bidrar til å realisere kommunens overordnede visjon Sunn - grønn - mangfoldig.

For å få til dette må vi jobbe på flere områder. Vi må gjøre små og store grep både hver for oss og sammen med andre. Det handler om å:

  • Inspirere og gjøre det enkelt å reise miljøvennlig
  • Fortette og lokalisere arbeidsplasser og servicetilbud nært der folk bor – «10-minuttersbyen»
  • Bygge ut, drifte og vedlikeholde gode gang- og sykkelveier
  • Ha et godt kollektivtilbud dit folk skal
  • Redusere behovet for og ønsket om å bruke bil

Dette skal føre til en endring fra bil til gåing, sykling og kollektivtransport som viktigste reisemiddel.

DAGENS LØRENSKOG - 2018

FREMTIDIGE LØRENSKOG - 2030